Annonse


Staten ut – markedet inn

– Skillene mellom de forskjellige sektorene i IT-verdenen vil etter hvert bli utvisket, sa høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius da Konvergensutvalget la frem sin rapport fredag.

Mye konvergens
– Man får tjenestekonvergens, nettverkskonvergens, terminalkonvergens og markedskonvergens. For å si det enkelt, så vil alle nett etter hvert kunne transportere det meste. Dette gjør at man må ha helt nye lover og reguleringer på telesektoren.

Men i overskuelig framtid vil det være nødvendig med bestemmelser som sikrer samtrafikk mellom tilbydere av telenett og –tjenester, slik at sluttbrukerne kan kommunisere med hverandre og ha tilgang til andre telenett og –tjenester.

To faser
Telesektorens komplekse karakter og innslagene av naturlige monopoler i distribusjonsnettene gjør at det foreløpig er hensiktsmessig å videreføre et system med sektorspesifikk regulering, hevder utvalget.

Annonse


Utviklingen i retning av større konkurranse på distribusjonsleddet vil imidlertid over tid gjøre det naturlig å bygge ned omfanget av særlig regulering av telesektoren. Dette vil innebære en gradvis overgang til å regulere sektoren med utgangspunkt i generell konkurranserett.

Sentralisering
Utvalget anbefaler at telemyndighetene, i samarbeid med konkurransemyndighetene, setter i gang et arbeid med sikte på å klargjøre hvilke regulatoriske virkemidler som bør nyttes i framtidig regulering.

Blant annet mener utvalget at det på lengre sikt, når all regulering av IT-sektorene er samlet innenfor rammene av ett lovverk, vil være naturlig at ett departement har totalansvaret for disse sektorene.

Det vil gjøre det naturlig at også Statens medieforvaltning og Post- og teletilsynet etter hvert samles i en organisasjon.

Utredningen er tilgjengelig på ODIN, adresse: http://odin.dep.no/sd/publ/1999/konvergens

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse