Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Tormod slår tilbake

Tormod Hermansen (bildet) har langt fra tenkt å gi opp stillingen som konsernsjef i Telianor. Her gjengir ITavisen hans pressemelding av søndag 12. desember i sin helhet.

Hermansen (litt sur)
”I enkelte presseoppslag de siste dagene framgår det at jeg skal ha nektet å iverksette vedtak fra styret i Telenor / Telia om lokalisering av forretningsområdenes ledelse, eller at dette vedtaket er sabotert fra min side. Dette er selvsagt ikke tilfelle.

Som administrerende direktør i Telenor /Telia er det min oppgave å iverksette de vedtak styret treffer. Administrasjonen sto i dette tilfellet overfor et vedtak hvor gyldigheten ble bestridt og som det allerede da var klart ville bli brakt inn for eierne. Da det ikke kunne utelukkes at vedtaket ville bli omgjort, var det sterke praktiske grunner til å avvente eiernes avklaring seg i mellom før iverksetting påbegynnes.

Det vedtak det her gjelder ble som kjent fattet med styreleders dobbeltstemme. Det er nå kjent at samtlige svenske styremedlemmer støttet vedtaket. Samtlige norske styremedlemmer tok en protokolltilførsel hvor de under henvisning til aksjonæravtalens bestemmelser om at visse spørsmål krever et kvalifisert flertall i styret, bestred at spørsmålet kunne avgjøres på den måten styreleder la til grunn.

I den internmelding som ble sendt ut dagen etter styremøtet, søkte jeg å gjøre dette klart. Meldingen fikk beklageligvis en noe uheldig ordlyd som gjør at noen kan ha misforstått dithen at jeg ikke ville iverksette styrets beslutninger.

Det sier seg selv at når avklaring har funnet sted, vil det vedtak som måtte være endelig bli iverksatt så raskt som det er praktisk mulig. Dersom denne avklaring innebærer at det vedtak som ble truffet med styreleders dobbeltstemme er det endelige, vil naturligvis dette bli iverksatt omgående.”

Stikkord: Mobil