Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Tredobling i Internett-bruk

OSLO: Fjernarbeidere endrer arbeidsvaner: Telenor FoU har merket seg en tredobling i bruk av e-post, og antallet fjernarbeidere i det private næringsliv har økt fra 6,6 til 12 prosent, fra 1994 til 1997, sier forsker Tom Julsrud (bildet).

Julsrud, Tom

Forskeren har i flere år kartlagt fjernarbeid, noe som gir grunnlag for å se utviklingen over tid.

– Litt overraskende er at det ikke er noen indikasjon på at det er blitt flere fjernarbeidere siden 1994. Antallet ligger stabilt på mellom sju og åtte prosent av arbeidsstyrken, sier Julsrud.

Mobile fjernarbeidere
Etter at bruken av e-post nå er tredoblet blant hjemmearbeiderne, holder hele to tredjedeler av dem kontakt med jobben på denne måten.

I tillegg har det vært en økning i antallet mobile fjernarbeidere. De mobile fjernarbeiderne er folk som jobber utenfor bedriften, eksempelvis i biler, tog, flyplasser eller hotellværelser. Gruppen utgjorde i fjor 17 prosent av alle sysselsatte, opp en prosent fra 1995.

Næringslivet på vei ”hjem”
Den sterkeste veksten i antallet hjemmearbeidende finner vi innenfor ”handel, bank, forsikring” og ”privat tjenesteyting”

Kategorien privat tjenesteyting har økt fra 6,6 til 12 prosent fra 95 til 97.

Dette er en av de mest markante tendensene i undersøkelsen. Gruppen av fjernarbeidere har nemlig alltid hatt en overvekt av folk som jobber innenfor forskning og undervisning og offentlig tjenesteyting.

Disse gruppene er fortsatt mye større enn privat tjenesteyting, men resultatet kan bety at det private næringslivet nå begynner å ta i bruk fjernarbeid i større grad.

– Jeg tror denne økningen kan være et utslag av avtalene om hjemme-PC til ansatte, som vi har sett de siste årene, kommenterer Tom Julsrud.

Høy status
Undersøkelsene viser også at fjernarbeiderne gjennomsnittlig har relativt høy status i arbeidslivet. Det befinner seg mange personer som har en eller annen ledelsesposisjon blant fjernarbeiderne, om årsaken er større frihet eller større arbeidsbyrde, vet ikke Telenor FoU.

Julsrud forteller at materialet som er samlet inn også viser at småbarnsforeldre og eldre par uten barn er godt representert.

Stikkord: Mobil