Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Mobil ufarlig i bil?

OSLO: Halvparten av alle bilførere bruker mobiltelefon i bilen. Men dette resulterer i bare 20 ulykker per år. Likevel bør mobilbruk i bil begrenses, mener TØI, som har utferdiget rapporten. Samferdselsdepartementet er enig.

Det er Transportøkonomisk Insistutt (TØI) som nå har offentliggjort TØI 387: Betydningen av mobiltelefonbruk for ulykkesrisiko i trafikken.

En av konklusjonene i rapporten er at mobiltelefonbruk er skyld i bare 20 trafikkulykker med personskade i året. Likevel, mener instituttet at det kan være fornuftig å begrense bruken av mobiltelefon i bil.

Liten effekt
– Med dagens omfang av mobiltelefonbruk er antallet uhell som mobiltelefonbruk forårsaker så vidt lavt at begrensninger i bruken av mobiltelefon vil ha liten effekt på samlet antall uthell i trafikken. Imidlertid er dette en risikofaktor som øker i omfang. (…) Tiltak for å begrense mobiltelefonbruk under kjøring kan dermed tenkes å forebygge en økning i antall ulykker på lengre sikt, skriver TØIs Fridulv Sagberg i sin rapport.

Enighet i departementet
Samferdselsminister Odd Einar Dørum har tidligere gitt klar beskjed om at han ønsker å begrense mobiltelefonbruken i bil. Derfor er det ikke overraskende at politisk rådgiver Tore Killingland sier til Dagsavisen at Samferdselsdepartementet antakelig vil følge TØIs anbefalinger.

Anbefalingene går blant annet ut på at mobiltelefon kun skal brukes ved lite trafikk, at alle nummer som ringes skal være forhåndsprogrammert, at man kun skal ta rutinemessige samtaler og at alle førere skal bruke håndsfri-sett.

20 prosent
I dag bruker 20 prosent av førerne håndfri-sett. Det viser seg også at to av tre mobiltelefonbrukere ringer ut mindre enn en gang daglig.

– Vi kan ikke konkludere med at alle uhell under telefonbruk faktisk forårsakes av mobiltelefonen, skriver Sagberg i rapporten.

Sjelden direkte årsak
– En del uhell som skjer av helt andre grunner, vil nødvendigvis også inntreffe blant førere som sitter i telefonen.

Sagbergs beregninger sier at det årlig skjer omlag 50 rapporterte personskadeulykker hvor mobiltelefon har vært i bruk. Bare om lag 20 av disse ulykkene har mobiltelefonbruk som direkte ulykkesårsak.

Stikkord: Mobil