Hope, Einar

Annonse


Ut mot ny telelov

Hope, EinarSærlig er det mangler når det gjelder spørsmålet om hva konkurrerende teleoperatører skal betale for tjenester, som vekker tilsynets bekymring. Men kritikken går også ut på at ansvarsområdene for å sikre at loven blir gjennomført har uklare grenser.

Ny telelov
Tilsynet legger fram en rekke kritiske merknader til forslagene som er ute til høring.

Teleloven vil bli endret så kraftig at en kan snakke om en ny telelov. Samtidig skal det behandles et forslag til forskrifter om offentlig telenett og offentlige teletjenester. Hittil har Samferdselsdepartementet og Konkurransetilsynet uttalt seg om forslaget fra Planleggingsdepartementet.

Prisnivå
Konkurransetilsynet mener at forslagene ikke gir aktørene nok oppmuntring til å satse på effektiv drift og samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringer. I følge tilsynet fører dette til at målsettingen om effektiv ressursbruk i telemarkedene bare delvis blir nådd.

Annonse
Konkurranse
Videre uttrykkes det bekymring over at sentrale områder ikke er behandlet i utkastet.

– Viktige betingelser for å legge til rette for virksom konkurranse på telesektoren, som innføring av nummerportabilitet og adgang til det såkalte aksessnettet er ikke behandlet i lovforslaget, heter det i svarbrevet til Samferdselsdepartementet. Brevet er undertegnet av konkurransedirektør Einar Hope og fungerende avdelingsdirektør Lasse Ekeberg.

Ansvar
Det pekes også på at ansvarsforholdene mellom etatene flyter inn i hverandre. Dette kan føre til at samme sak kan bli behandlet både av Post og teletilsynet og av Konkurransetilsynet, dersom forslaget til ny lovtekst går gjennom. Dette kan føre til en situasjon der Planleggingsdepartementet må behandle anker i en og samme sak etter to forskjellige regelsett, heter det i brevet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse