Arkiv

Annonse


NELFO satser på tele/data

Arkiv– Bakgrunnen for etableringen av interessegruppen er den enorme vekst i tele- og dataindustrien der markedet om få år på verdensbasis vil utgjøre utrolige 12.000 milliarder kroner. Med en slik vekst sier det seg selv at dette også vil være et interessant felt for elentreprenørene, sier seksjonssjef i NELFO, Truls Hauger.

400 godkjent
Av totalt 1200 elentreprenører i Norge er omlag 400 godkjente for tele- og datainstallasjoner. Aktivitetsnivået innen tele- og datainstallasjoner varierer meget sterkt. Av den totale omsetningen til elentreprenørene utgjør tele- og data bare omlag 20 prosent.

Oppgavene
En av de viktigste oppgavene for interessegruppen er å synliggjøre tjenestene elentreprenørene kan tilby markedet innen tele og data og å trekke opp klare linjer for kompetansehevning. Videre å være en pådriver overfor myndighetene med tanke på kompetansekrav og standardisering.

Fagmiljø
– Målsettingen med interessegruppen for tele og data er å etablere et eget fagmiljø for tele og data innen NELFO. Med et fagmiljø mener vi et forum der både elentreprenører, rådgivende ingeniører, produsenter, leverandører, distributører og samarbeidende organisasjoner kan delta, sier Truls Hauger.

Annonse


Han sier erfaringene med interessegruppen innenfor alarm/sikkerhet har vært meget positive, blant annet fordi gruppen i NELFO sentralt har en egen sekretær med ansvar for fagområdet.

Fram til det konstituerende årsmøtet er Arnfinn Fejdje engasjert for å arbeide med tele og data. Foreløpig er det nedsatt et interimstyre som ledes av Jarle Østerfeldt.

Annonse