Annonse


Ufarlig mobil-stråling

Helserisikoen ved å bruke mobiltelefon er så lav at den neppe kan måles. Den finske helseundersøkelsen har pågått i tre år og er en del av en større europeisk undersøkelse – COST 244 – der man undersøker om elektromagnetiske felt har noen skadevirkning på mennesker og dyr.

EEG-tester
Finnene har forsøkt å måle om stråling fra mobiltelefoner påvirker hjernens funksjoner. Eller om strålingen kan føre til kreft blant forsøksdyr. 19 forsøkspersoner ble utsatt for en 30 minutter lang undersøkelse der en målte om bruk av GSM-og NMT-telefoner ga utslag på EEG-tester.

– Målingene viste at telefonene ikke påvirket den normale elektriske virksomheten i hjernen, sier dosent Maila Hietanen ved Institutt for arbeidshygiene på Kuopio universitetet.

Ingen kreftfare
Tester har tidligere vist at selv svake elektromagnetiske felt kan føre til endringer ved celledeling. Men den finske undersøkelesens eksperiment med hvite mus konkluderte med at stråling fra mobiltelefoner ikke gir økt kreftrisiko.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse