Arkiv

Annonse


Fornebu IT-Norges senter

ArkivDet er mange store ord om IT, kompetanseutvikling og kunnskapsamfunn i Regjeringens langtidsprogram. Programmet åpner faktisk med å beskrive den samfunnstrend Internett representerer med bred penn.

Konkret utspill
Den som leter etter konkrete utspill i langtidsprogrammet blir i hovedsak skuffet. Men ett konkret IT-utspill finnes det: Det er regjeringens utpeking av Fornebu som nasjonalt IT-senter – og da også et nettverkssenter (Norgesnett) for hele landet.

Som kjent har Bærum alt fått på pukkelen av planleggingsminister Bendik Rugaas for kun å ha planlagt et bygde-IT-senter på Fornebu. Det skal ikke være 15 000 IT-arbeidsplasser der, men mer enn 20 000 sier Rugaas.

IT-senteret Fornebu
At Fornebu står sentralt i et par av kapitlene i langtidsprogrammet understreker at Regjeringen mener alvor med sin IT-satsing i området. Fred Olsens IT-senter og Telenors flytting til Fornebu, blir dermed opphøyet til nasjonal langtidsplan på rekordtid. Regjeringen sier blant annet følgende om Fornebu i sitt langtidsprogram:

«IT-miljøene kunne utfylle og styrke hverandre gjensidig. I en slik sammenheng kan et informasjons- og kommunikasjonsteknologisk senter på Fornebu bidra til å styrke også andre IT-miljøer. Fornebu-senteret vil da inngå i en nasjonal sammenheng og forsterke de regionale miljøene som allerede finnes. Regjeringen vil derfor legge vekt på hensyn til utviklingen av et slikt senter ved disponeringen av statens eiendommer i Fornebu-området og ellers medvirke til at etableringen kommer i gang. Det forutsettes at eventuelt salg eller utleie skal skje til markedspris. Bruk av statlig reguleringsplan er en mulighet som vil bli vurdert.»

I det følgende har vi sitert uten redaksjonell bearbeiding det mest interessante som står om IT i regjeringens langtidsprogram.

Internett-fokus
Regjeringens langtidsprogram åpner på en måte som viser at Internett nå er kommet på det politiske kartet: «Ved starten av 1997 brukes Internett av 60 millioner mennesker i 160 land. Det anslås at om ti år vil Internett binde sammen en halv milliard mennesker over hele kloden. I Norge har en million av landets innbyggere tilgang til nettet – og antallet øker for hver uke.»

Fjernarbeid
«Regjeringen vil også sette igang et utredningsarbeid for å legge forholdene til rette for fjernarbeid/hjemmekontor basert på IT. Det vil bli lagt vekt på at IT-løsningene forvaltningen utvikler og tar i bruk skal være anvendelige for alle og ikke skape nye hindringer. Det bør tas særlig hensyn til funksjonshemmedes behov ved valg og utforming av løsninger.»

Forvaltningsnett
«Det vil bli lagt til rette for et sammenhengende felles forvaltningsnett for hele offentlig sektor. Nettet skal være et brukersamarbeid med sikte på å etablere enkel og sikker elektronisk informasjonsutveksling mellom ulike virksomheter, sektorer og forvaltningsnivåer. Nettet skal også gi grunnlag for bedre utnyttelse av felles informasjonsressurser og understøtte arbeidet med intern kommunikasjon i kommunene og staten. Det vil bli arbeidet for at direktorater og etater med egne landsomfattende nett gradvis blir integrert med statens felles informasjonsnett.»

IT i skolen
«Innføring av IT i skolen vil kreve en innføringsperiode som må gå over noe tid og som må omfatte anskaffelser av utstyr og kompetansutvikling for lærere. Regjeringen vil kartlegge status i kommunene og fylkeskommunene når det gjelder utstyr og kompetanse innen IT og innhente oversikter over hvilke planer som foreligger på området. Regjeringen vil på bakgrunn av denne kartleggingen utarbeide planer for bruk av IT i skolen som sikrer at en når målene om likeverdig opplæring i den nye teknologien. Planene vil også omfatte tilknytning av skolebibliotekene til Internett og eventuelle andre informasjonsdatabaser.»

«Det vil fortsatt være aktuelt å overføre studieplasser fra lavt prioriterte til høyt prioriterte utdanninger. Det er samtidig nødvendig å sikre tilstrekkelige fagmiljøer, for eksempel innen teknologiske fag.»

Norgesnettet
«Norgesnettet for høyere utdanning og forskning, der institusjonene virker sammen som ett integrert system, skal videreutvikles. Målet er å øke kvaliteten og produktiviteten i systemet gjennom en bedre utnyttelse av de samlede ressursene. Samarbeid og arbeidsdeling er viktige nøkkelord; Norgesnettet skal bestå av sterke enheter, både når det gjelder institusjoner og fagmiljøer, med tette forbindelse mellom enhetene.»

It i næringslivet
«Informasjonsteknologien blir stadig viktigere som verktøy for kommunikasjon og nyskaping i næringslivet og offentlig sektor. Framstilling og formidling av kunnskap blir mindre stedbunden og kan lokaliseres uavhengig av bedriftenes vareproduksjon. Ved at bedriftene kobles sammen i internasjonale nettverk bidrar IT til globalisering av økonomien.»

Global økonomi
«Næringslivet må ligge langt framme i anvendelsen av IT for å kunne konkurrere i en stadig mer global kunnskapsøkonomi. Det må utvikles sterke kompetansemiljøer i hele landet og tilknytning til internasjonale nettverk. Bruk av IT-nettverk vil være viktig for små og mellomstore bedrifter. Bedriftene som produserer varer og tjenester knyttet til informasjons- og kommunikasjonsteknologien utgjør en viktig og voksende del av næringslivet. Det offentliges viktigste oppgave vil være å bidra til kompetanseoppbygging gjennom utdannings- og forskningssystemet. I denne sammenheng vil utveksling av kunnskap og samspill mellom universitets- og høyskolesektoren, forskningsinstituttene, IT-bedriftene og andre bedrifter være viktig.»

FoU
«Regjeringen vil også bidra til IT-utviklingen i næringslivet gjennom støtte til innovasjoner, blant annet gjennom finansieringsordningene i SND og brukerstyrte FoU-programmer. I dag utgjør IT-prosjekter mer enn halvparten av bevilgningene til offentlige FoU-kontrakter. Det er også viktig at myndighetene opptrer som krevende kunder ved bruk av IT.»

Teleregulering
«Forutsigbare investeringsvilkår er viktig for en effektiv bruk av IT. Sentralt i denne sammenheng er regulering av telesektoren, lover og regelverk på områder som opphavsrett og personvern, og avtaleverk for arbeidslivet. Rettighetshaveres interesser ved produksjon, formidling og gjenskaping av åndsverk med IT bør sikres like godt som ved tradisjonell framstilling og formidling av åndsverk. Hensyn til rettighetshavere må imidlertid balanseres i forhold til brukerhensyn. Regelverket fastlegges i stor grad i internasjonale organer, som EU og WTO. IT-områdets globale karakter tilsier at løsninger fortsatt må søkes på internasjonalt nivå.»

Fornebu skal styrke alle
«IT- og telenett reduserer avstandsulemper. Det gjør det lettere for distriktsbedriftene å konkurrere i et større markedsområde, men gjør også distriktene mer tilgjengelige for konkurranse fra andre bedrifter. Derfor må det informasjons- og kommunikasjonsteknologiske sentret som planlegges i Fornebu-området bidra til å styrke IT-miljøene i alle deler av landet, blant annet gjennom tilknytning og utveksling av tjenester gjennom nettene, jf. avsn. 3.2.5.»

Hele langtidsprogrammet finner du på: http://odin.dep.no

Les kommentar: IT-politisk tomtevalg

Annonse


Annonse