Arkivfoto

Annonse


Telenor beklager

Arkivfoto– Dette skal vi rydde opp i. Vi kan allikevel konstatere at det ikke er skjedd noen fysisk kopling til politiets avlyttingsutstyr i denne saken, sier konsernsjef Tormod Hermansen.

– Alvorlige feil
– Til tross for klar instruks må vi konstatere at det i denne saken er begått en del alvorlige feil som vi nå tar grundig fatt i. Vi vil nå gjennomgå saken og se nærmere på vår instruks, våre rutiner og håndhevelsen av dem, heter det i en pressemelding fra Telenor.

Beklager
– Dette er saker der det ikke må herske tvil om at Telenor utfører sine oppgaver på den mest betryggende og rettslig holdbare måten. Vi beklager at en person ved å utgi seg å være fra politiet har lykkes i å få opplyst navnet på den hos oss som foretar slike operasjoner. Vi beklager også at vedkommende har innlatt seg på en lengre samtale med en for ham ukjent person om avlyttingsprosedyrer.

Telenors instruks
I Telenors instruks heter det om politi og teknisk hjelp til avlytting skal skje:

«…ved fremvisning av rettskjennelse eller annen skriftlig rekvisisjon fra rettsinnstans, i original eller bekreftet kopi. I narkotikasaker skal i stedet for rekvisisjon fra rettsinstans også skriftlig rekvisisjon fra påtalemyndighetene aksepteres, dog høyst i 24 timer eller til normal arbeidstids slutt nærmest påfølgende virkedag. Dersom det ikke innen denne tidsfristen er fremvist rekvisisjon fra rettsinstans, må kontrollen snarest avsluttes».

Annonse


Annonse


Annonse