Arkiv

Annonse


Forvaltningsnett kommer

ArkivDet er kanskje et eksempel på det nye planleggingsdepartementets prioriteringer at IT-virksomhet er tema for den første pressemelding som går ut fra statsrådens kontor – samme dag som det nyetablerte departementet starter sin virksomhet. Meldingen handler om Forvaltningsnettet, som ble sterkt vektlagt i den forrige regjerings statsekretærutvalgs IT-rapport, “Den norske IT-veien. Bit for bit.”

Utnytte eksisterende infrastruktur
Det er ikke snakk om å bygge opp et nytt, fysisk nett fra bunnen av. Det er et samarbeid om fellestilbud innen elektronisk informasjonsutveksling og samtrafikktjenester som utnytter den eksisterende infrastrukturen i offentlig forvaltning.
Kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter får tilbud på aktuelle tjenester gjennom rammeavtaler med et avgrenset antall leverandører. – Det er behov for enklere og sikrere informasjonsutveksling mellom statlig og kommunal sektor, sier planleggingsminister Bendik Rugaas. – Dette er også understreket i statsekretærutvalgets rapport.

Felles strategiplan.
Leder i Kommunenes Sentralforbund, Halvdan Skard, fremholder behovet for økt samarbeid på dette området, noe som også går frem av KS-dokumentet “Byggesteiner for kommunal IT-politikk”.
Sentralt har det vært i gang en prosess for å forbedre IT-samarbeidet mellom kommunene og staten, og i høst forelå det en felles strategiplan. Etablering av et forvaltningsnett er ett av tiltakene som ble foreslått i planen. Skard understreker at dette vil bli et fleksibelt opplegg basert på frivillig deltakelse. Det vil bidra til å effektivisere og forbedre kvaliteten i offentlig sektor, blant annet ved å legge grunnen for enklere rapportering mellom kommuner og stat. Målet er også å gi lettere tilgang til offentlige registre og databaser for forvaltning, næringslivet og publikum.