Annonse


Sviende tap for Telenor

Det er en langvarig disputt som Statens Teleforvaltning (STF) nå har satt et foreløpig punktum for. I det fem sider lange vedtaket er STF uvanlig klar i sin kritikk av Telenor – spesielt statsaksjeselskapets praktisering om prinsipppene om åpenhet og likebehandling av tjenesteleverandører. Telenor kan neppe leve med den sterke kritikken fra STF og det er ventet at selskapet vil anke vedtaket. Saken er dessuten av stor prinsipiell betydning for Telenor.
Det er et svært oppsiktsvekkende vedtak Statens Teleforvaltning har gjort, etter som teleforvaltningen faktisk uttaler at Telenor har drevet forskjellsbehandling som er i strid med telekommunikasjonslovgivningen. Det betyr rett og slett at Telenor og dets eier Samferdselsdepartementet kan stilles til rettslig straffeansvar etter lovens paragraf 10-4. Dette er lovbrudd som kan straffes med bøter eller fengsel i inntil seks måneder.

Varsler rettssak
Administrerende direktør Robert Hercz i :teletopia er selvfølgelig glad for vedtaket i STF, men han venter at Telenor vil anke saken til Statens teleforvaltningsråd.
– Dette har tatt lang tid og vært en frustrerende sak for oss i :teletopia. Jeg regner imidlertid med at Telenor vil følge opp STFs pålegg om å gi oss den tilknytning vi har krav på innen fristens utløp 11. november. Vi tar nå de disposisjoner som er nødvendig for å kunne gå ut i markedet med våre tjenester. Vi vil snarest utlyse stillinger for å få de folkene vi trenger til å drive selskapet. Foruten en ny administrerende direktør trenger vi teknikere, salgs- og markedsføringspersonell – alt i alt 30 personer – så fort som mulig, sier Hercz.
Han har tidligere varslet rettssak mot Telenor med krav om erstatning for inntektstap for perioden det har tatt :teletopia å komme i drift. Telenor har tidligere anslått :teletopias markedsandel – hvis selskapet hadde kommet i drift – til ti prosent. Totalmarkedet for de tjenestene :teletopia vil tilby er i Norge i størrelsesorden 400 millioner kroner. Et erstatningssøksmål vil derfor kunne ligge rundt 40 millioner kroner.
– Hadde vi – når vi ba om det – fått like vilkår som Telenor Nett, hadde verden sett annerledes ut i dag, sier Hercz.

Historien
Bakgrunnen for hele saken er at :teletopia allerede i desember 1995 inngikk avtaler med Telenor om produksjon og fakturering av forskjellige tjenester i konkurranseområdet – deriblant gratis grønt nummer (800), voicemail-tjenster (812), fjerntaksttjenester (815) og Teletorg (820/829). Avtalene var blant annet basert på Telenors tilbud til :teletopia så langt tilbake som juli i fjor, om vederlagsfri tilknytning til det offentlige telenettet forutsatt at ikke særskilte utbyggingskostnader påløp. Tilbudet, som altså var Telenors eget, var ikke begrenset med hensyn til omfanget av tilknytningen. Da så :teletopia i januar i år bestilte 40 stk 2 Mbit/s-samband til sine lokaler i Oslo sentrum fikk selskapet plutselig problemer.
Først kom Telenor med krav om et årlig faktureringsgebyr på 2,4 millioner kroner. :teletopia mente kravet var ulovlig, og nektet å betale. Da fulgte Telenor opp med et nytt krav – denne gangen et depositum på én million kroner – for å etablere sambandene. Både abonnementsfaktureringen og depositumet ble imidlertid avvist av STF som ulovlige krav i mars i år. To måneder senere ba STF Telenor om å fastsette midlertidige vilkår for :teletopias tilknytning til telenettet i tråd med reglene om prisfastsetting som gjelder for reserverte teletjenester. Det førte igjen til at Telenor krevde :teletopia for vel 2,4 millioner kroner i tilknytningsavgift og et tilsvarende beløp i årlig leie for de 40 sMbit/s-sambandene. Dette var i følge Telenor priser beregnet ut fra selskapets ordinære prisliste for reserverte teletjenester.

Like konkurransevilkår
Statens teleforvaltning har i sin behandling av tvisten lagt ekstra stor vekt på telekommunikasjonslovens prinsipper om åpenhet og likebehandling. STF sier seg enig med Telenor i at alle skal stilles overfor de samme vilkårene ved levering av samme tjeneste, men finner det ikke riktig at det er brukerens formål eller karakteristika som skal avgjøre hverken pris eller andre vilkår for levering av en teletjeneste, men derimot tjenestens karakter – eksempelvis kvalitet.
Teleforvaltningen slår fast at selv om Telenor hadde valgt samme tekniske løsning for :teletopias tilknytning til telenettet som for sluttbrukere, så er ikke tjenestene identiske. :teletopias tilknytning gir bare rett til å viderekoble inngående samtaler, ikke initiere nye utgående samtaler slik ordinære telefonabonnenter kan. Dette er alene nok til å benevne og prissette tjenesten annerledes enn ordinære sluttbrukertilknytninger. Dessuten er prisen for trafikk via teletopias utstyr forskjellig fra ordinære telefonabonnenters priser.
Statens teleforvaltning uttaler at det er summen av tjenesteelementer – deriblant tilknytning, ruting av trafikk til :teletopias tekniske plattform og innkreving og avregning av betaling for de ulike tjenestene – som må danne grunnlaget for prisen :teletopia skal betale. Prisen kan ikke fastsettes ut fra en tilfeldig sammensetting av henholdsvis særskilte priser og sluttbrukerpriser for de ulike elementene. Permanente vilkår må fastsettes etter gjeldende regelverk og de tilknytninger Telenor kan levere per i dag. Dessuten må det kunne gjøres gjeldende både overfor Telenors egne forretningsenheter i konkurranseområdet og eksterne tjenesteleverandører, slik at det etableres like konkurransevilkår.

Selvmotsigende
Og det er sterk kritikk STF kommer med mot Telenors praktisering av prinsippene om åpenhet og likebehandling av tjenesteleverandører. Teleforvaltningen sier rett ut at Telenor har vinglet fra side til side og servert vikarierende argumentasjon (“Henvendelser til Telenor i forbindelse med klagebehandlingen har avdekket stadig nye standpunkter og opplysninger av både prinsipiell og praktisk karakter”). Teleforvaltningen konkluderer med at kravet om åpen og ikke-diskriminerende tilgang med transparente vilkår ikke er oppfylt i :teletopia-saken. STF legger vekt på at Telenor først tilbød vederlagsfri tilknytning der investeringskostnadene skulle dekkes av trafikkinntektene, men senere krevde særskilt betaling for den bestilte tilknytning.
Telenor har tidligere hevdet at selskapets egne forretningsenheter, som tilbyr tjenester produsert av Telenor Nett i konkurranse med :teletopia, blir påført tilsvarende tilknytningskostnader. Blant annet har Telenor uttalt at “Telenors konkurranseenheter også betaler for dette” og at “Telenor Link AS må betale for reserverte teletjenester i henhold til ordinær prisliste”.
Dette harmonerer imidlertid svært dårlig med senere uttalelser fra Telenor om at Telenor Link AS ikke disponerer over “teknisk utstyr for produksjon av verdiøkte taletjenester, hvilket innebærer at selskapet ikke har nettilknytning for slik produksjon”.
Dermed mener STF at prisvilkårene Telenor har lagt til grunn for :teletopias nettilknytning innebærer en forskjellsbehandling i forhold til Telenors egne forretningsenheter – en forskjellsbehandling som ikke er rettferdiggjort fra Telenors side. STF har derfor fastsatt midlertidige vilkår, hvor hensikten er at teletopia snarest mulig skal kunne konkurrere under mest mulig likeverdige forhold med Telenors egne forretningsenheter.
STF uttrykker forståelse for at tilknytning av det omfang :teletopia har bestilt kan medføre særskilte kostnader for Telenor, men at det fortsatt er uklart hvordan disse kostnadene skal inndekkes. Telenor har betydelig innflytelse på valg av teknisk løsning, og Telenor egne forretningsenheter har ikke tilsvarende tilknytning. Av den grunn mener STF at inndekning av eventuelle særskilte kostnader forbundet med :teletopias tilknytning, må avvente inntil Telenor har dokumentert likebehandling nedfelt i permanente vilkår for alle tilbydere av verdiøkte telefontjenester, også Telenors egne forretningsenheter i konkurranseområdet.
Telenor pålegges nå av STF å utarbeide slike vilkår innen 20. januar 1997, og STF presiserer at vilkårene må skape reelt like konkurransevilkår mellom Telenors egne forretningsenheter og eksterne konkurrenter, uavhengig av ulikheter i fysisk tilknytning til det offentlige telenettet, dersom disse skyldes telenettets beskaffenhet eller forhold som Telenor har herredømme over.
Dagens Telecom lyktes dessverre ikke tirsdag å komme i kontakt med hverken konsernsjef Tormod Hermansen, informasjonssjef Dag Melgaard eller Arne Moland på Telenors konsernjuridiske avdeling, men vil selvfølgelig forfølge saken.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse