Nilsen, Oddvard

Annonse


Dette er tele-krangelen

Nilsen, OddvardTre av aksjonæravtalens punkter er blitt helt sentrale i den pågående åpne høringen om Telenor/Telia-fusjonen som pågår i dette øyeblikk i Stortinget.

ITavisen gir deg her hvilket tre punkter de vises til:

1. stridspunkt: Dobbeltstemme?
Et av viktige spørsmålene opposisjonen vil ha svar på er om samferdselsministeren hadde gjort nok å forhindre at styret kunne gjøre gyldige vedtak i strid med aksjonæravtalen.

Aksjonæravtalens (pkt. 4.3 b, i – Beslutninger i styret) var ment å skulle forhindre dette hevder Fjærvoll:

Annonse


  • ”Følgende beslutninger krever et flertall i Styret som inkluderer ett Styremedlem nominert av den svenske stat og ett Styremedlem nominert av den norske stat:
    • i. godkjennelse, før Paritet er oppnådd, av Ny AB-konsernets forretningsplan og konsernbudsjett, inkludert endringer i Integrasjonsprinsippene, reorganisering, restrukturering og relokalisering av Ny ABs datterselskaper og forretningsenheter;”

2. stridspunkt: Instruksjon
Et annet punkt det også refereres til er aksjonæravtalens omtale av hvilken mulighet eierne har til instruksjon av styremedlemmene (pkt. 4.5 a):

  • ”Hver Aksjonær skal utøve sine rettigheter i henhold til denne Avtale og som Aksjonær i Ny AB slik at det som er nedfelt i denne Avtalen oppnås. Denne plikten inkluderer bla:
    • i. deres utøvelse av stemmerett for sine Aksjer, og
    • å gi instruksjoner til deres respektive utpekte Styremedlemmer, i den grad det er i samsvar med gjeldende rett.

3. stridspunkt: Motstrid
Kunne man egentlig gardere seg mot at avtalen hadde forrang dersom man havnet i motstrid?

Dette spørsmålet har gjort at den såkalte ’motstridsparagrafen’ (pkt. 9.8 Motstrid mellom Avtalen og Vedtektene) er kommet i diskusjon:

  • ”Dersom det oppstår motstrid mellom bestemmelsene i Avtalen og bestemmelsene i Vedtektene, og med mindre noe annet følger av det som står i Avtalen, skal bestemmelsene i Avtalen ha forrang. Partene skal gjøre alt de kan for å endre Vedtektene for å eliminere slik motstrid og skal sørge for at bestemmelsene i denne Avtalen implementeres i Vedtektene.

Fjærvoll hevdet under høringen at denne paragrafen kun var anvendbar ved motstrid mellom avtalen og vedtektene i det nye selskapet. Ikke ellers.

ITavisen følger saken videre. Følg med.Aksjonæravtelen kan leses på ODIN: St. prp. nr. 58(1998-99)Om sammenslåing av Telenor AS og Telia AB.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse