Annonse


E-handel gir nye lover

– Jeg er opptatt av elektronisk forretningsdrift der næringslivet bruker IT på alle tenkelige måter for å gjøre sine produkter mer konkurransedyktige, uttalte Sponheim da Stortingsmelding nr. 41 om e-handel og forretningsfrist ble lagt frem i slutten av forrige uke.

Omfattende arbeid
Meldingen gir en oversikt over Regjeringens omfattende lov- og regelverksarbeid på dette området. Formkravet i alt lov- og regelverk skal gjennomgås for å fjerne ubegrunnede hindringer for digital informasjon og kommunikasjon innen 1. januar 2001.

Noen av eksemplene er:

  • Forslag til ny angrefristlov vil bli fremmet i mars år 2000.
  • Ny lov om behandling av personopplysninger vil bli fremmet nå i juni.
  • Ny forskrift til merverdiavgiftslov fremmes i løpet av året.
  • Forslag til ny markedsføringslov blir fremmet i mars år 2000.
  • Ny lov om finansavtaler ble fremmet før påske.
  • Forskrifter til ny lov om offentlig anskaffelse fremmes senere i år.
  • Behovet for en egen lov om elektroniske signaturer og tiltrodde tredjeparter vil bli vurdert i høst.

Flere prinsipper
Justisdepartementet har uttalt at det er adgang til å inngå avtaler elektronisk og det skal bli mulig å legge fremlegge slike avtaler som bevis for domstolene.

Annonse


Regjeringen legger følgende prinsipper til grunn i arbeidet med elektronisk handel:

  1. Elektronisk handel vil bli drevet frem av markedet i form at produkter og tjenester som bedrifter og forbrukere vil etterspørre.
  2. Der myndighetene griper inn må det skje i full åpenhet og dialog med de berørte parter.
  3. Reguleringen må være nøytral i forhold til teknologi.

Hensiktsmessig regime
En kombinasjon av myndighetsregulering og aktørenes egne virkemidler vil bidra til å etablere tillit til e-handel. Et hensiktsmessig reguleringsregime er avhengig av internasjonal koordinering.

Forholdet mellom nasjonalt regelverk og internasjonale regler blir sentralt. Norge vil delta aktivt i internasjonalt samarbeid.

Godt samarbeid
Myndighetene hevder at de i det siste året har hatt et godt samarbeid med næringslivet i Fellesforumet for elektronisk handel.

Regjeringen vil videreføre forumet i en ny periode, eventuelt med et justert mandat, og det skal legges større vekt på å være pådriver for prosesser som skaper oppmerksomhet og resultater.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse