Foto: Jørgen berner Ross

Annonse


Sense slakter Telerådet

Foto: Jørgen berner Ross

Dagen før krisemøtet i Sense sendte Tamburstuen et seks siders tilsvar til Teleforvaltningsrådets innstilling.

Forskjellsbehandling
– Rådet legger således opp til at konkurransebetingelsene for fastnett og mobil skal være sterkt ulike, i en situasjon hvor investeringene i mobilnettene er meget små i forhold til i fastnett.

Prisene – og operatørenes marginer – er langt høyere og dermed til langt større ugunst for brukerne i mobilnett enn i fastnett, står det i brevet.

Den relative bruken av mobiltjenester øker, slik at brukernes merkostnader ved en lite fungerende konkurranse i mobilmarkedet blir ekstra store.

Annonse


Tiltro til Departementet
I brevet uttrykker Sense tiltro til at regjeringen og lovgiver ikke tar rådets innstilling til følge.

– Særlig da et slikt syn ikke bare bremser fremveksten av nye effektive løsninger, men dreper dem. En slik tolkning av telelovgivningen, som spesifikt regulerer et dynamisk område, må klart være i strid med et overordnet ønske om en utvikling i telesektoren, står det i brevet.

Snylter ikke
Sense avfeier også Teleforvaltningsrådets påstand om å ”sitte på ryggen” av de konsesjonerte utbyggerne.

Tamburstuen påpeker at Sense allerede i februar la inn søknad om UMTS-lisens i Finland.

Avslutningsvis sier Sense at regjeringen må ta Post- og teletilsynets faglige vurdering og vedtak til grunn, samt at hensyn til den remonopoliseringen som Telia/Telenor-fusjonen representerer, må motvirkes ved at nye aktører slipper til i markedet.