Annonse


Tilsynene skal samarbeide

For norske telebrukere og -kunder har det lenge vært et problem å vite når man skal henvende seg til Post- og teletilsynet med sine klager, og når det er riktig å gå til Konkurransetilsynet.

Dette har nå også regjeringen forstått. Derfor har man, i kommentarene til endringene i teleloven, endelig gått inn for at de to tilsynene skal samordne sin virksomhet.

Departementalt oppdrag
På oppdrag fra Administrasjonsdepartementet og Samferdselsdepartementet utarbeidet tilsynene i 1995 en rapport om samordningsbehov mellom tele- og konkurransemyndighetene på telesektoren. Flere av høringsinstansene har i sine uttalelser pekt på forholdet med overlappende kompetanse mellom tele- og konkurransemyndighetene.

Ny gjennomgang
Samferdselsdepartementet er på denne bakgrunn blitt enig med Planleggings- og samordningsdepartementet om å gi Post- og teletilsynet og Konkurransetilsynet i oppdrag i felleskap pånytt å gå gjennom samordningsbehov mellom tele- og konkurransemyndighetene og klargjøre grenseflatene for aktørene.

Annonse


Skal følges opp
Departementene vil følge dette arbeidet for å sikre at tilsynsvirksomheten tilpasses den nye regulatoriske situasjonen i telesektoren.

“En sterk og velfungerende sektorspesifikk tilsynsmyndighet vil fortsatt være en forutsetning for realisering av fastlagte telepolitiske mål. Dette er på linje med reguleringsregimer i land det er naturlig å sammenligne seg med, blant annet i EU,” heter det i kommetaren fra departementet

Annonse


Annonse


Annonse