Annonse


Forstyrrelser fra DECT

Har du opplevd at PCen eller andre apparater ikke fungerer som de skal om du kommer for nært med mobiltelefonen? Da spør du deg kanskje om du risikerer lignende forstyrrelser av de trådløse DECT-telefonene? Disse brukes i kontormiljøer hvor det vrimler av PCer, kabler og øvrig apparatur.

I stadig flere miljøer er det forbudt å bruke mobiltelefoner. Om du går inn i en bank, ombord i et fly eller inn på et sykehus får du beskjed om å slå av mobiltelefonen. Årsaken er at telefonen kan forstyrre (forårsake interferens) sensitive apparater og IT-utstyr.

I sykehusmiljø
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut har testet om DECT-telefoner kan brukes i sykehusmiljø. Testene er supplert med data fra andre forskningsinstitusjoner i Sverige, Nederland og England. Undersøkelser ble utført på forskjellig type apparatur.

Bakgrunnen for undersøkelsen var å gi råd om hvor og hvordan DECT-telefoner kan brukes i sykehusmiljø. Sykehusansatte er en stor potensiell brukergruppe for DECT-telefoner.

Annonse
Samtidig er dagens sykehus fulle av sensitivt utstyr. Utstyr som kan ha vital betydning for om pasientene overlever eller ikke. Interferens kan også i enkelte tilfeller påvirke testutstyr, slik at testresultater blir feil eller at apparaturen ikke fungerer i det hele tatt.

Undersøkelsen gjort i sykehusmiljø kan ikke i alle tilfeller overføres til andre komplekse arbeidsmiljøer med mye IT-utstyr. Sykehusmiljø er imidlertid av de mest sensitive som finnes ovenfor interferens. Vi går derfor ut fra at når sykehus godtar bruk av DECT-telefoner med visse begrensinger, kan slike telefoner brukes i vanlig kontormiljø om brukerne tar visse hensyn.

Lav utgangseffekt
DECT opererer mellom 1880 og 1900 MHz-båndet. Dette er et forholdsvis høyt frekvensbånd sammenlignet med for eksempel GSM (900 MHz-båndet og NMT som opererer i 450 og 900-Mhz-båndet).

Både telefoner og basestasjoner til DECT har en maksimal utgangseffekt på 250 millivolt. Den svenske rapporten fastslår at gjennomsnittlig utgangseffekt for en DECT-telefon er på 10 milliwatt.

Mange apparater, som for eksempel lytte- og videoutstyr er mer ømfintlig ovenfor digitale signaler (eks. DECT, GSM) enn for analoge signaler (eks, VHF, NMT) ved lik utgangseffekt.

De fleste analoge mobile telefonsystemer opererer imidlertid med en adskillig høyere utgangseffekt enn den som brukes i DECT-systemet. Interferens forekommer sjeldnere i systemer som bruker høyere frekvenser og har lav utgangseffekt.

Resultater
Testene ble utført ved at DECT-telefoner ble plassert i ulik av stand fra medisinsk utstyr og kabler. Avstanden varierte fra tre meter til at telefonen ble lagt på apparatene.

En test påviste at 11 prosent av utstyret reagerte på DECT-telefoner. Regelen var at større avstand til apparaturen, utgjorde mindre interferens. I 17 av 22 tilfeller var avstanden til apparaturen mindre enn ti cm. I fire tilfeller oppdaget de som utførte testene reaksjoner på en avstand på mellom 30 og 50 cm.

I ett tilfelle viste utstyret seg følsomt i en avstand på mer enn tre meter. Det forekom også ett tilfelle hvor interferens kunne hatt innvirkning på pasienten. I dette tilfellet var telefonen nærmere apparaturen enn ti cm.

Anbefalinger
Rapporten anbefaler en viss kontroll ved bruk av DECT-telefoner i sykehusmiljø. Som en hovedregel bør telefonene ikke komme nærmere enn en halv meter fra elektroniske apparater.

Det kan også forekomme områder der det bør tas spesielle forholdsregler. Rapporten sier også at det bør gis en spesiell advarsel om at telefonene ikke bør komme i direkte kontakt med sensitiv apparatur.

Basestasjonene til DECT-systemet vil ha en høyere gjennomsnittlig utgangseffekt enn telefonene. Det anbefales derfor at sensitivt utstyr ikke bør stå nærmere basestasjonen enn to meter. Det anbefales videre at basestasjonen plasseres så høyt som mulig.

Om vi oversetter dette til vanlig kontormiljø, betyr det at du ikke bør plassere basestasjonen i nærheten av andre telefonsystemer, videokonferanseutstyr, PCer, kabler, rutere eller huber. Sjansen for interferens er der. Risikoen er imidlertid adskillig større ved bruk av vanlige mobiltelefoner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse