Hvordan skal autonome kjøretøy avgjøre hvem som bør bli påkjørt?
Biler må programmeres til å avgjøre etiske dilemmaer.

Annonse


Hvordan skal autonome kjøretøy avgjøre hvem som bør bli påkjørt?

Selvkjørende biler kan havne i etiske dilemmaer når ulykker truer. Hvordan bør disse programmeres? Forskere har gjennomgått resultatene etter en stor spørreundersøkelse rundt temaet.

Hvilket handlingsalternativ er etisk mest riktig?

De som jobber med selvkjørende biler må ta høyde for at bilene kan havne i situasjoner der mennesker vil bli skadet eller drept uansett hvilket handlingsalternativ som velges. Spørsmålet er da hvilket alternativ som vil være det etisk mest riktige i de gitte situasjonene.

Resultatene av spørreundersøkelsen kalt “Moral Machine” viser at majoriteten mener at bilene må ha en høyere terskel for å kjøre på barn enn på voksne mennesker. Videre mener majoriteten at bilene må ha en høyere terskel for å kjøre på mennesker enn på dyr.

Over 40 millioner mennesker har deltatt i undersøkelsen, men undersøkelsen er ikke representativ. Dette fordi unge menn er overrepresentert i undersøkelsen.

Annonse


Bakgrunnen for undersøkelsen er at forskerne mener at selv om etikere til dels er enige om hvilke handlingsalternativer som bør velges, kan det være at etikernes meninger ikke stemmer overens med meningen til befolkningen for øvrig.

Skal eldre eller yngre skånes?

I en av spørreundersøkelsens mange dilemmaer slutter bremsene til kjøretøyet å fungere. Deltakerne må så avgjøre om bilen skal kjøre på tre eldre fotgjengere som går over veien på et gangfelt, eller om bilen skal vike unna og kjøre i en betongvegg – hvilket fører til at personene inne i bilen dør, der i blant et barn i baksetet.

Totalt måtte deltakerne avgjøre ni forskjellige dilemmaer, og prioritere om de ville reddet de inne i bilen eller fotgjengere, menn eller kvinner, yngre eller eldre, utrente eller veltrente, mennesker med høyere eller lavere sosial status også videre.

Resultatene viser at deltakerne delte seg i tre store grupper. En vestlig, en østlig og en sydlig gruppe. Den østlige gruppen, herunder deltakere fra asiatiske land, var mer tilbøyelig for å redde eldre mennesker enn de to andre gruppene.

Den sydlige gruppen, det vil si deltakere fra Latinamerika, viste en høyere tendens til å ville ta i rattet og svinge av veien enn hva tilfellet var for deltakere fra Vesten.

BBC har gått gjennom tallene og de kom frem til at deltakere fra Japan, Norge og Singapore var de som var mest tilbøyelige for å spare fotgjengere.

Funnene forskerne gjorde avviker delvis fra den tyske etikkommisjonens vurderinger. Her heter det nemlig at slike situasjoner ikke skal avgjøres ut i fra personlige karakteristikker som alder og kjønn – ei heller fysiske eller åndelige forskjeller. Imidlertid heter det også at de som tar risiko ved å kjøre bil, de må heller ikke ofre mennesker som ikke tar samme risiko. Med andre ord vil det å kjøre på fotgjengere, ifølge kommisjonen, aldri være greit.

Kilde:

Heise
MIT Media Lab
The Moral Machine Experiment

Hva ville du gjort i dilemmasituasjonen som er nevnt i artikkelen? Fortell oss i kommentarfeltet under!

 

 

Annonse


Annonse


Annonse