Annonse


Myndighetene tause om el-overfølsomhet

Rundt elektriske apparater, ikke minst dataskjermer og mobiltelefoner, dannes det elektromagnetiske felt av varierende art og styrke. Forskere verden rundt strides om hvorvidt denne strålingen er skadelig for mennesker.

De som hevder å kunne påvise helsemessige effekter blir gjerne karakterisert som useriøse, av fagmiljøene såvel som av helsemyndighetene.

Uten informasjon

I Norge finnes det fra offentlig hold ikke informasjonsmateriale som omhandler el-overfølsomhet. Uttrykket har blitt brukt i enkelte rapporter og utredninger, men blir i stedet oftest omtalt som “symptomer antatt relatert til elektriske og/eller magnetiske felt”.

(mer inngående informasjon om el-overfølsomhet finner du i denne artikkelen)

Annonse
Statens Strålevern har valgt å ikke inkludere el-overfølsomhet i sitt informasjonsopplegg overhode, fordi man “ikke ynskte å stimulere tanken om at desse problema har samanheng med stråling” (StrålevernRapport 2000:10).

Stråling

– El-overfølsomhet er et vagt begrep, og disse symptomene er ikke definert ordentlig, og ikke satt i årsaksammenheng. Hvis vi skal si noe om det, høres det ut som om det er stråling som er årsaken, sier Merete Hannevik, forsker i Statens Strålevern.

Behandlingstilbud

Forside fra Helsetilsynets trykksak IK-2599 fra 1997

Strålevernet mener istedet at el-overfølsomhet faller under Helsetilsynets ansvarsfelt. I 1995 fikk Helsetilsynet i oppdrag av Sosial- og Helsedepartementet å utrede forholdet til helsetjenesten på dette området, og foreslå behandlingstilbud.

Dette resulterte i heftet El-overfølsomhet: Forslag om helsevesenets fremtidige håndtering av symptomer antatt relatert til elektriske og/eller magnetiske felt (IK-2599).
Dette arbeidet er nå ute på høring hos diverse fagmiljøer.

Ingen informasjon

Fremdeles har dette arbeidet ikke resulterte i noen form for offentlig utsendt informasjonsmateriale om el-overfølsomhet, som er en fortutsetning for at leger skal kunne behandle de som lider av dette. Konklusjonen hittil har vært at man ikke vet nok, og at det trengs mer forskning.

– Ikke objektive resultat

– Dette er hva vi kaller diffuse lidelser. En god del mennesker føler at de blir syke, men man vet ikke hva dette egentlig er. Det finnes ingen objektiv forskningsresultater som viser at dette skyldes elektromagnetiske stråling, sier fagsjef Ragnar Solbraa-Bay i Helsetilsynet.

Helsetilsynet har lagt frem anbefaling til Departementet om at det må etableres et kompetansesenter for el-overfølsomhet, hvorfra kunnskap om området skal gradvis kunne komme inn i helseundervisningen og dermed også til legene. Men først må dette forslaget behandles, og hvor mange år som vil gå før noe skjer er det ikke lett å svare på.

Faller utenom

– Vi kan ikke si noe om når et slikt kompetansesenteret eventuelt vil etableres. Dette faller mellom alle tradisjonelle stoler i den medisinske verden, og inntil videre må vi akseptere at en del mennesker opplever seg som syke, sier Solbraa-Bay.

Det har blitt gjort mye forskning på el-overfølsomhet, og at det blant annet i Sverige har blitt rettet stor oppmerksomhet mot dette området de siste årene. Flere forskere ved anerkjente universiteter og institusjoner “går god” for el-overfølsomhet som et reelt problem og en reel sykdom. Helsetilsynet mener likevel at det mangler tilstrekkelig materiale for å trekke konklusjoner.

– Vi vet ikke nok om de helsemessige effektene, men vi kan ikke utelukke at det skjer ting på cellenivå som resultat av strålingen. Vi har mottatt kassevis av informasjon, og veldig mye av det er preget av synsing, sier Solbraa-Bay til ITavisen.no.

En setning

Sosial- og helsedpartementet har i år laget en rapport som heter Elektromagnetiske felt og helse – Vurdering av de siste fem års forskning. Det finnes ikke noe referansenummer for denne utgivelsen(!). Her blir el-overfølsomhet kun omtalt med en eneste setning, fra en fire år gammel tekst: “Overfølsomhet mot elektrisitet eller eletriske felt har ikke latt seg bekrefte i dobbelt-blind provokasjonsforsøk (Toomingas 1996)”.

Hvor mange mennesker som faktisk er rammet av el-overfølsomhet har vært vanskelig å kartlegge. Den norske Foreningen For El-overfølsomme har omlag 120 medlemmer, men har de siste årene vært relativt inaktiv (på grunn av sykdom).

I Statens Helsetilsyns publikasjon El-overfølsomhet (4-97, IK-2599), skriver Anne Alvik: “Symptomer antatt relatert til elektriske og/eller magnetiske fel er en betegnelse på et kompleks av helseplager som rapporteres fra et stigende antall mennesker

I Sverige har Arbeidslivsinstituttet prøvd å kartlegge forekomst av symtom liknande ‘sjuka hus-sjuka’ bildskärmsrelaterade hudbesvär och ‘elöverkänslighet’ i den vuxna svenska befolkningen (Rapport Nr 2000:5), og funnet at minst 2% lider av “symtom linknande ‘elöverkänslighet’. Alle yrkesgrupper er rammet, men i enkelt profesjoner, som kontorarbeidere og service-yrker, er denne andelen så høy som 5-6%.

El-overfølsomhet utvikles oftest over tid, men også barn har blitt rammet. Ofte ser man at de personene som rammes gjerne har eller har hatt andre helseproblemer. Blant annet har amalgam i tennene gitt store plager for mange av de som nå er el-overfølsomme.

Felles for de rammede er likevel at symptomene først utarter seg som småplager, i form av kløe, sår hud, pusteproblemer, muskelsmerter, såre øyne og hukommelsestap, og at disse problemene gradvis blir verre.

Ved å “el-sanere” arbeidsplassen kan mange av disse plagene reduseres. Både Svenska Industritjänestemannaförbundet og Tjenestemännens Centralorganisation går aktivt ut med brosjyrer og informasjonsmateriale som oppfordrer til å redusere strålekildene i kontorlokalene.

Mer informasjon

Websidene til den svenske Foreningen för El- og Bildskjärmskadade inneholder lenker og mye informasjon om el-overfølsomhet, elektromagnetiske felt og helse.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse