Annonse


To nye GSM-lisenser til høsten?

– Samferdselsdepartementet vil vurdere nye lisenser på GSM-nett i Norge i sammenheng med behandlingen av søknadene om UMTS-lisenser, sier ekspedisjonsjef Eva Hildrum i Samferdselsdepartementet.

Tre står klare

Orkla-konsernet, som står sentralt i et konsortium som søker UMTS-lisens, har gitt uttrykk for ønske om å bygge et tredje GSM-nett i Norge. Tele2 og Enitel har tidligere gjort det samme. Telia hadde før og etter fusjonsprosessen med Telenor innvilget Norges tredje GSM-lisens, men denne falt bort etter at svenskene nylig kjøpte NetCom.

Samferdselsminister Terje Moe Gustavsen har også sagt at det kan bli aktuelt å utlyse lisens på et fjerde GSM-nett, dersom frekvensressursene og konkurransehensyn tilsier det.
Denne vurderingen er også trukket inn i vurderingen av de sju UMTS-søkerne, ifølge Hildrum.

Om fire GSM-nett i Norge kan bli lønnsomme, og om det er interessant å bygge ut GSM-nett så kort tid før UMTS-nettene kommer på senhøsten neste år, er en vurdering som nå blir brennaktuell for de vordende mobiloperatørene.

Annonse
«Tilliggende herligheter»

– Man kan si vi betrakter GSM som »tilleggende herligheter» til de etterspurte UMTS-nettene. Vi prioriterer arbeidet med både GSM- og UMTS-lisensene høyt og håper fortsatt å sluttføre behandlingen innen månedskiftet oktober-november, sier Hildrum.

Behandlingen av søknadene foregår nå både i departementet, i Post- og teletilsynet og i konsulentselskapet InTech. De to eksterne instansene vil så levere sine innstillinger til avdelingsjefene og ekspedisjonsjefene i departementet, som legger sine konklusjoner frem for den politiske ledelsen.

Slik jobbes det

Samferdselsdepartementet vil bruke samme fremgangsmåte i vurderingen som ITavisens søsterorgan Telecom Revy har gjort, hvor utlysningens kriterier, samt andre hensyn, legges til grunn for en kvantifiserbar sammenligning.

-Vi arbeider nå med å operasjonalisere kriteriene for vurdering av søkerne, noenlunde slik dere har gjort for egen del i Telecom Revy . Vi har i utgangspunktet et klar sett av kriterier, men vil også trekke inn andre forhold, sier Hildrum.

GSM, GPRS og UMTS

GSM betegnes som 2. generasjons mobilnett, mens UMTS, med vesentlig større båndbredde, regnes som 3.generasjon. Mellom dem, allerede til neste vår, kommer teknologien mange kaller »generasjon 2,5», en oppdatering av GSM til GPRS-standard, som vil gi vesentlig bedre båndbredde og kontinuerlig oppkobling av mobiltelefonen til Internett.

GSM, og derved GPRS, vil i overskuelig fremtid ha bedre geografisk dekning enn UMTS, og blir »reserveløsningen» i områder hvor UMTS ikke strekker til. Departementet har åpnet for at UMTS-operatører uten GSM-nett kan leie nettkapasitet av sine operatørkonkurrenter i områder hvor de ikke har UMTS-dekning, men flere mobiloperatører vil helst ha egne nett over hele landskapet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse