Enitel mobil

Annonse


Distriktsprofil på UMTS-søknad

Enitel mobilSøknadsfristen for de fire ledige lisensene for tredje generasjons mobilnett er satt til mandag 14. august kl. 14.00. NetCom og Telenor betraktes som relativt selvsagte kandidater for to av lisensene.

– Enitels søknad om UMTS-lisens vil ha en klar distriktsprofil, lovte Torbjørn Mæland på en idé-dugnad for fremtidens mobilnett i Kristiansand mandag. Mæland leder Enitels UMTS-prosjekt.

Lover god dekning

-Enitel vil i sin søknad foreslå en dekningsgrad langt utover myndighetenesminimumskrav. I tillegg vil vi presentere en utbyggingsplan somtilfredsstiller departementets krav til rask utbygging, sier Mæland i en melding fra Enitel.

Enitel vil gjerne ha et samarbeide med selskapene som får konsesjon.

Annonse
Felles dekning

-Vi er glade for at utlysingen legger opp til en best mulig samlet dekningnår de fire UMTS-lisensene skal tildeles. Norge er ikke bygd slik at det erhensiktsmessig å ha fire sammenfallende nett i hele landet. Et samarbeidmellom utbyggerne vil derfor kunne sikre en bredere og bedre totaldekning.Men forutsetningen for slikt samarbeid er at det ikke hemmer virksomkonkurranse, sa Mæland.

Prøveprosjekt

I Enitels UMTS-søknad legges det vekt på mulighetene for felles plassering av antenner.

Enitel har allerede inngått et samarbeid med Tussa Kraft om å brukederes eksisterende infrastruktur i Ørsta og Volda til lokalisering avUMTS-“siter”. Opplegget er testet med meget gode resultater. Flereenergiverk har signalisert at de gjerne vil delta i et slikt samarbeid

-Vi vil ta initiativ overfor de øvrige energiverkene og foreslå et lignendeopplegg. En slik modell gjør oss i stand til å gjennomføre en raskere og mersamfunnsøkonomisk utbygging av UMTS-nettet. Samtidig ivaretar vi hensynettil miljøet ved å redusere behovet for å etablere nye skjemmendeantenne-plasser. En slik modell gir også gi muligheter for samlokaliseringmed andre utbyggere, sa Mæland.

Aggressiv markedsføring

Enitel presenterer seg selv som det eneste fullverdige alternativet til Telenor iNorge, med det mest moderne – og eneste alternative-bredbåndsnettet i Norge.

– En lisens for UMTS-nettet er en naturligvidereføring av selskapets satsing på mobiltelefoni, heter det i en melding fra Enitel. Selskapet vil tilby mobiletjenester fra høsten av.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse