Annonse


Vil ha åpen standard for ehandel

HTML heter standarden som styrer utseendet og oppførselen på dagens nettsider. XML har utvidete muligheter i forhold, og gir bedre styring.

Microsoft i førersetet
BizTalk.org, er et brukerforum, der nye standarder blir diskutert. Det er et ikke-kommersielt initiativ startet av Microsoft. BizTalk støttes av en lang rekke aktører innenfor IT, tungindustri og høyteknologi.

Software Innovation melder at de er i ferd med å tilpasse sine produkter til den XML-baserteMicrosoft BizTalk-standarden, som gjør det mulig for ulike applikasjoner å ”snakke sammen”.

Egen nytte
– For brukerne betyr dette at de kan få enda mer ut av våre produkter, sierutviklingsdirektør Frank Valø i Software Innovation.

Annonse
BizTalk er ikke et standardiseringsorgan, men et brukerforum der deltakerneblir enige om retningslinjene for bruk av XML, slik at det skal bli enkelt åtilpasse dagens løsninger og infrastruktur til en ny e-handelshverdag.

Kommunikasjon
Bakgrunnen for BizTalk-initiativet er todelt; dels at det i dag er altforvanskelig å oppnå fullverdig kommunikasjon mellom ulike applikasjoner, ogdels at den nye bølgen med e-handel kommer til å skape et stadig økendebehov for integrasjon mellom applikasjoner.

Forbereder fremtiden
– Vi har i lengre tid støtte aktivt opp om XML-teknologien og ser fram til åpublisere grensesnitt basert på BizTalk Framework3 , forteller FrankValø.

– Bare på denne måten kan vi sikre oss en fremtid som ledendeCRM-aktør på den internasjonale arenaen. Software Innovations deltakelse iBizTalk-forumet er en naturlig del av arbeidet med å legge alle produkteneover på web-grensesnitt, legger han til.

– Vi er meget godt fornøyd med at Software Innovation bygger på åpneInternett-standarder, sier Håkan Söderbom, som er BizTalk Business Manager iMicrosoft Europa.

XML er nøkkelen
Lenge har det vært vanskelig å få ulike applikasjoner til å snakke sammen.

Ved å benytte XML defineres spesielle ”skjemaer”, slik at dataene får etfelles format og kan utveksles på tvers av applikasjoner og plattformer. Påhjemmesiden til BizTalk.org finnes et bibliotek av slike skjemaer og man kanpublisere sine egenutviklde skjemaer. Medlemskap er gratis.

Ved å bruke XML kan ulike typer data, som eksempelvis bankoverføringer,jobbsøknader og regneark med salgsprognoser utveksles mellom programuavhengig av hvilke operativsystem og programmeringsspråk som benyttes.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse