Dell Dimension PIII 550

Annonse


Nå blir hjemmePC skattefri

Dell Dimension PIII 550

Både vaskehjelper, sentralborddamer og styremedlemmer skal omfattes av ordningen med skattefri hjemme-PC fra arbeidsgiver, fastslår Finansdepartementet. Vilkåret er at arbeidsgiveren på en eller annen måte har nytte av at vedkommende kan bruke datautstyret.

Tillitsverv
Departementet mener at alle yrkesgrupper, enten de bruker data til daglig eller ikke, skal ha samme rett til skattefritt datautstyr fra arbeidsgiver. Også folk i lønnede tillitsverv, som styremedlemmer og kommunestyrerepresentanter, blir omfattet av ordningen.

I fokus
Også digitalt kamera og mobiltelefon kan regnes med i denne typen utstyr. Det går frem av et brev Finansdepartementet nå har sendt til Skattedirektoratet.

Annonse
Årsaken til kursendringen er at departementet endrer forståelsen av begrepet “tjenstlig bruk” av datautstyr. Slik bruk er i prinsippet nødvendig for at ansatte skal ha rett til skattefri hjemme-PC og annet datautstyr fra arbeidsgiver.

Øvelse
Det er særlig spørsmål om øvelsesbruk med sikte på annet enn produksjon av tekster, tegninger etc. som har skapt hodebry for skattebyråkratene. Som øvelser nevner Finansdepartementet det å motta meldinger eller opplæring i å føre timelister. Og etter en nærmere vurdering konkluderer etaten med at så lenge “arbeidsgiver likevel har en viss egeninteresse i at datautstyret er plassert hjemme hos den ansatte, vil vilkåret om tjenstlig bruk være oppfylt”.

Dermed er ikke retten til å nyte godt av denne ordningen begrenset til bestemte yrkesgrupper, noe særlig LO tidligere har tatt klar avstand fra, melder NTB.

Departementet har også innsett at det er grenser for hva det er mulig å kontrollere av privat bruk av datautstyr. Og definisjonen av utstyr er vid; den omfatter “alt elektronisk utstyr som kan benyttes i forbindelse med databehandling”.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse