Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Historisk brev til Bondevik

I et brev som mangler sidestykke i norsk og nordisk forretningshistorie slår de norske Telenor-lederne med Peter Pay (bildet) i spissen ring rundt sin sjef tormod Hermansen.

Pay, Peter ny
Brevet til statsministeren gjengis her i sin helthet:

”Brev til Den norske Regjering
(Oslo, 12.12.99) Tidligere ledere i Telenor og nåværende ledere i det sammenslåtte Telia/Telenor har skrevet brev til Den norske Regjering v/ Statsminister Kjell Magne Bondevik.

Den norske Regjering
v/Kjell Magne Bondevik

Kopi: Den svenske Regjering

Oslo, den 12. desember 1999
Undertegnede skriver dette brevet i egenskap av tidligere ledere i Telenor og nåværende ledere i det sammenslåtte Telia/Telenor.

Fusjonen er nå i en meget kritisk situasjon og store verdier står på spill. Det er nå nødvendig med initiativ og avklaring fra eiernes side. For hver dag som går uten slik avklaring vil verdier gå tapt. Med det vi i det siste har sett av intriger, bakvaskelser og illojalitet mot konsernsjefen, ønsker vi å markere vår støtte til ham, og den måten han har utøvd lederskap på.

I løpet av sin tid som konsernsjef i Telenor har Tormod Hermansen modernisert selskapet, posisjonert det for internasjonal konkurranse og ekspansjon og skapt store verdier for eieren og for det norske samfunnet.

Basert på denne erfaring og på begge eiernes ønsker, slik de er nedfelt i avtalene, har han lagt grunnlaget for en forretningsmessig utvikling i det nye konsernet gjennom samlende løsninger.

Dette er også de prinsipper og forutsetninger vi har lagt til grunn for vårt lederskap. Like lite som vi kan akseptere illojalitet fra våre kolleger, kan vi akseptere at man sår tvil om Tormod Hermansens vilje og evne til å gjennomføre fusjonen på eiernes forutsetninger.

Dette er ikke bare dypt urettferdig men det rokker ved evnen til å skape de meget store verdier som fusjonen legger til rette for, og det svekker mulighetene for at vi som ledere skal kunne samarbeide og levere de nødvendige resultater på våre respektive områder.

I offentligheten skapes det nå inntrykk av at vi har et personproblem og at det er et uoverstigelig motsetningsforhold mellom styreformann og konsernsjef. Dette er ikke det avgjørende problem.

Vi er ikke i tvil om at det er Tormod Hermansens vurderinger som er i tråd med eiernes langsiktige interesser og med avtalens forutsetninger, og at han er den best egnede konsernsjef for selskapet.

Forutsetningene for å skape de verdier som fusjonen skulle realisere er imidlertid brutt gjennom den måten Jan-Åke Kark gjennomførte styremøtet på den 8. desember. Svenske og norske ledere hadde i fellesskap lagt til rette de forretningsmessige forutsetningene for den lokaliseringsplan som administrasjonen fremmet til møtet, og som styrets svenske medlemmer med formannens dobbeltstemme omgjorde på politisk grunnlag.

Lokaliseringsspørsmålet er i seg selv imidlertid ikke det viktigste. Det viktigste er at formannen ved sin adferd har skapt en situasjon hvor vedtak ikke kan iverksettes fordi vedtakets gyldighet trekkes i tvil av en av eierne.

Et partnerskap som dette kan bare utvikles ved at det skapes tillit mellom konsernledelse og styre, innad i konsernledelsen og mellom ledelsesnivåene i selskapet. Dette krever respekt for det rammeverket som styrer samarbeidet og overfor de mål og resultater partnerskapet skal fremme.

Viljen til å arbeide videre på det felles grunnlag som ble etablert, er i dag ikke til stede på svensk side. Vi er nå i tvil om den kan reetableres. De tidligere forsikringer fra statsråd Rosengren i brev til statsråd Fjærvoll så sent som i oktober, om uforbeholden tilslutning til avtalens grunnprinsipper, har i praksis vist seg å være tomme ord.

Administrasjonen har lagt til rette for at fusjonen kan gjennomføres. Det er lagt til rette for en vellykket børsintroduksjon. På den annen side kan fusjonen fremdeles legges til side. Skal fusjonen gjennomføres, kan det bare skje på de avtalemessige forutsetninger, og etter at illojale ledere er fjernet.

Med vennlig hilsen

Peter Pay
Terje Thon
Torstein Moland
Arve Johansen
Jon Fredrik Baksaas
Ole Petter Håkonsen
Jan Kåre Pedersen
Stig Eide Sivertsen
Åsmund Løset
Jan Edvard Thygesen
Stig Herbern
Morten Lundal
Morten Karlsen Sørby
Peter Darpö
Oddvar Hesjedal
Henrik Torgersen
Knut Digerud
Bjørn M. Kopperud
Pål Sørensen
Thor Halvorsen
Ingvald Fergestad
Bjørn Brenna
Elisabeth Heien Berg
«

Stikkord: Mobil