Annonse


IT på Fornebu igjen utsatt

Regjeringen overleverte fredag Stortinget en proposisjon om utvikling av et IT- og kunnskapssenter på Fornebu, melder Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD).

”På bakgrunn av de framsatte tilbudene fra Nettverk Fornebu (NF) og IT-Fornebu/Technoport (ITFT), har Regjeringen vedtatt at statens interesser best ivaretas gjennom parallelle sluttforhandlinger med begge interessentene”, heter det i pressemeldingen.

– Best med begge
Arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy påpeker at det også rent forhandlingsmessig er fornuftig å videreføre forhandlingene med begge parter. Slik kan staten ivareta sine interesser best, sier hun i pressemeldingen.

Dåvøy viser til at verdivurderingen fra takstnemnda først forelå i august, og at to av partene så seint som 17. august varslet at de slo seg sammen.

Annonse


– Det førte til at rammebetingelsene brått ble endret. Derfor er det behov for ytterligere avklaringer før vi kan foreta et valg mellom de to interessentene, sier Dåvøy.

Areal-trøbbel
– De to interessentene har ulike arealforutsetninger, noe som gjør det nødvendig med nærmere avklaringer med begge i sluttforhandlingene. Spesielt knytter dette seg til arealenes betydning for gjennomføringen av visjonen, samt for senterets innhold, funksjoner og økonomi, sier Dåvøy.

Hun påpeker i pressemeldingen at det hittil ikke har vært mulig å få full klarhet i alle økonomiske størrelser i IT Fornebu Tecnoports tilbud.

Sluttforhandlingere
Regjeringens forutsetninger for sluttforhandlingene er at staten skal sikres varig kontroll i de policy-skapende organer i tilknytning til IT- og kunnskapssenteret.

”Videre forutsetter Regjeringen at arealet i det/de felles selskap maksimalt skal omfatte 316 dekar, som er tilstrekkelig for utdanning, forskning, nærings- og inkubatorvirksomhet. Dette er det arealet staten har til disposisjon for et IT- og kunnskapssenter på Fornebu. Statens bidrag til det/de felles selskap skal skje gjennom kontantinnskudd”.

Dåvøy opplyser at forslag til avtale om opprettelse av et felles selskap mellom staten og private for etableringen av et IT- og kunnskapssenter på Fornebu vil bli lagt fram for Stortinget i en særskilt proposisjon når forhandlingsresultatet foreligger. Statsråden sier hun tar sikte på å få en endelig avklaring i løpet av høstsesjonen.