Hermansen (litt sur)

Annonse


Svakere for Telenor

Hermansen (litt sur)I følge en pressemelding fra Telenor ble resultat før skatt etter første kvartal 445 millioner kroner, som er en reduksjon med 48 millioner kroner i forhold til samme periode i 1998.

Økt omsetning
Men i samme periode økte omsetning. Driftsinntektene i første kvartal 1999 var 7.747 millioner kroner som er en økning på 971 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor.

Av økningen kommer 600 millioner kroner fra nettbaserte tjenester inkludert satellitt og mobiltelefoni. Telefoni viser en økning på 250 millioner kroner, hvorav halvparten er internasjonal telefoni, i hovedsak grossistsalg utenfor Norge.

Økt underskudd
Regnskapsmessig underskudd i tilknyttede selskap har økt med 86 millioner kroner. Netto salgsgevinster utgjorde 10 millioner kroner i forhold til 65 millioner kroner i første kvartal i fjor.

Netto effekt av endrede regnskapsprinsipper påvirker resultat før skatt positivt med 63 millioner kroner i første kvartal i år.

Internett trekker opp
For innenlandstelefoni er det særlig internett og trafikk til mobilnettene som bidrar til økningen. Telenors internettrafikk utgjør 23 prosent av Telenors lokaltrafikk i kvartalet. I forhold til første kvartal i fjor er det en økning i antall genererte trafikkminutter i fastnettet på 13 prosent.

Til sammenligning var veksten 16 prosent for hele 1998. Økningen i mobilgenererte inntekter har sammenheng med økt antall abonnement og ringetid pr abonnement i forhold til første kvartal 1998.

Samlet har prisendringer for mobilmarkedet og på PSTN/ISDN redusert inntektene i første kvartal 1999 med ca 160 millioner kroner i forhold til første kvartal 1998 basert på 1999 volum.

Flere GSM-abonnenter
Antall GSM-abonnenter ved utgangen av første kvartal i år var 1.399.000, en netto tilgang hittil i år på 139.000. Av tilgangen var 119.000 Ring Kontant abonnement. Netto tilgang GSM abonnenter første kvartal 1998 var 81.000.

Antall NMT-abonnenter er i løpet av første kvartal i år redusert med 27.000. Antall internettabonnenter i privatmarkedet var 300.000 ved utløpet av første kvartal 1999, en økning på 40.000 abonnenter fra årsskiftet. Det har også i første kvartal i år vært en sterk konvertering fra PSTN til ISDN. Antall PSTN-linjer er i løpet av første kvartal i år redusert med 74.000, mens det har vært en økning i antall ISDN-linjer med 139.000.

Store deler av inntektsveksten er på områder som har gitt lave marginer for Telenor, som for eksempel internasjonal grossistvirksomhet av telefoni og kundeutstyr.

I tillegg bidrar satsingen i deler av satelittområdet til økt varekost.Salgskampanjer knyttet til mobilområdet og ISDN har gitt økte provisjonskostnader. Investeringer innenfor IT, mobilområdet og satellitter gir økte avskrivninger. Netto effekt av endrede regnskapsprinsipper påvirker driftsresultatet positivt med 16 millioner kroner i første kvartal i år. Effekt av kjøpt og avhendet konsolidert virksomhet har marginal effekt på driftsresultatet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse