www.udi.no

Annonse


Ilddåp for nettsider

www.udi.noHensikten er å gi løpende nyheter om innvandring og flyktningespørsmål til presse og folk som arbeider med disse spørsmålene.

Løpende informasjon
– Internett er en ideel kanal for å formidle slike nyheter, sier informasjonssjef Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet.

– Vi kan løpende oppdatere nyheter og samtidig sørge for forskjellige nivåer av bakgrunnsinformasjon som kan gi skikkelig dybdeforståelse av forholdene bak nyhetene. Dessuten er Internett en effektiv måte å nå brukerne på.

Satser på nett
Forfang forteller at UDI satser på å bruke Internett aktivt i sin utadrettede informasjon. De har ansatt en egen nettredaktør, Lene Beate Ruud, som skal ta seg av det innholdsmessige så vel som det utviklingsmessige ved nettsidene.

UDI har vært på nettet siden 1997, men inntil forrige uke altså med forholdsvis statiske sider.

Kosovo – en utfordring
– Vi hadde satset på en stille og rolig oppbyggings- og testfase, sier Forfang, men krisen i Kosovo satte en effektiv stopper for dette. Vi har sette det som en utfordring å holde oss oppdatert på spørsmål om Kosovokrisen og spørsmål rundt flykningesituasjonen.

– Denne informasjonen er mangesidig, sier Forfang. Dels handler den om hvordan UDI jobber med situasjonen, altså nyheter omkring for eksempel om transport og utvelgelseskriterier for hvilke flyktninger som kommer til Norge. Dels retter vi oss mot flyktningene som målgruppe, og støtteapparatet rundt dem, eksempelvis i asylmottak.

Database over savnede
I den forbindelse peker Forfang på at websidene til UDI har pekere til en database i Makedonia hvor man kan søke på savnede flykninger, slektninger eller venner.

– Dessuten forbereder vi informasjon på flere språk, blant annet albansk og serbo-kroatisk, sier Forfang. Han legger til at man har vært på lufta i så kort tid med disse sidene at men ennå ikke vet noe særlig om hvordan de blir brukt.

-Men vi registrerer at media bruker stoff fra sidene våre etter at de har blitt gjort oppmerksom på at de finnes, sier Frode Forfang.

UDI har nettadresse: www.udi.no

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse