Annonse


Kan spare 20 mrd på e-handel

Dette er konklusjonen i en rapport fra Statens forvaltningstjeneste, melder Dagsavisen.

Ikke netthandel
Rapporten som sendes ut på høring i disse dager, skisserer en rekke forslag til hvor elektroniske systemer bør tas i bruk.

Det er ikke først og fremst netthandel i betydningen av elektronisk kontakt med marked og selger, som vil gi de store innsparingene. Gevinsten ligger vel så mye i å la elektroniske systemer forenkle rutiner og å styrke kontakten mellom etatene og institusjonene.

206 milliarder årlig
Staten og kommunene kjøper varer og tjenester for over 206 milliarder kroner i året. Mesteparten av dette er desentralisert og overlatt til avdelingsledere og seksjonsledere i de ulike offentlige etatene.

Annonse


Innføring av elektroniske systemer vil kunne samordne og forenkle rutinene ved innkjøp.

Sløsing med tid
Både stat og kommune har allerede startet opp pilotprosjekter med elektronisk handel. Et prosjekt i helsektoren er satt i gang med formål å frigjøre tid som helsepersonell bruker til innkjøp og andre administrative oppgaver.

En studie av tidsbruken ved Radiumhospitalet sier for eksempel at sykepleiere bruker 19 prosent av tiden til anskaffelse og innkjøp. Dette er like mye som sykepleierne bruker til direkte pleie av pasienter.

Fire satsingsområder
Rapporten trekker fram fire områder der kostnadene er høye, og hvor muligheten for å spare er store:

Man kan blant annet få bedre samordning internt, og mellom etater og institusjoner. Både lagerkapasiteten og antall produkttyper som kjøpes inn kan reduseres. Dessuten gir kjøp av store kvanta bedre vilkår for kunden. Flere kjøpeavtaler med samme leverandør kan samles i en avtale. I dag er det ikke uvanlig at flere etater eller avdelinger har hver sine avtaler med samme leverandør.

Rapporten mener også at bedre oversikt over betalingsforpliktelsene en etat eller institusjon har vil gi bedre styring med økonomien, samtidig som fagpersonell i dag bruker mye tid på administrativt arbeid, blant annet knyttet til innkjøp. Mye av dette arbeidet kan erstattes av elektroniske systemer.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse