Hermansen (litt sur)

Annonse


Telenor retter om distrikt

Hermansen (litt sur)I følge en pressemelding fra Telenor mener konsernledelsen at SDs oppslag, som er gjengitt i flere norske medier, trenger korreksjon og presisering. Men Hermansen dementerer ikke, bare korrigerer, uttalelsen om distriktspolitikk.

Slik var det
ITavisen gjengir her det Telenor-sjefen hevder han sa:

“Det har aldri vært Telenors oppgave å drive politikk, ei heller distriktspolitikk. Det er myndighetenes ansvar. Telenors oppgave er å tilby tjenester og produkter i tråd med de politiske rammevilkår myndighetene til en hver tid fastsetter”, påpeker konsernsjef Tormod Hermansen.

– Tar ansvar
“Dette skal vi gjøre på et forretningsmessig grunnlag, men også med hensyn til det spesielle ansvar vi har som dominerende aktør i det norske markedet. Vi har ingen planer om å løpe fra dette ansvaret, og gjeldende norske lover, regler forskrifter og konsesjonsbetingelser gjelder like mye et sammenslått selskap som Telenor alene,” sier Hermansen.

– SD misforstod
“Svenska Dagbladet må ha misforstått. Telenor har naturligvis aldri hatt et distriktspolitisk ansvar. Distriktspolitikk er regjeringens og Stortingets ansvar. Med etableringen av et konkurransemarked for teletjenester er det aktørenes, herunder Telenors ansvar å innrette sin virksomhet innenfor de rammevilkår myndighetene fastlegger, så rasjonelt som mulig.”

Distrikt og marked
“De distriktspolitiske virkemidler må være forenlige med det konkurransemarkedet myndighetene har etablert, og den enkelte aktør er derfor ikke noe distriktspolitisk instrument som sådan. Men når det er sagt, kan jeg forsikre at også det nye selskapet vil kjenne sitt ansvar for å opprettholde de forpliktelser Telenor og Telia hver for seg har overfor sine kunder, også i distriktene og i utkantområdene”.

“Vi regner naturligvis også med at så vel norske som svenske myndigheter også i fremtiden vil sette regionale og distriktspolitiske mål for utviklingen av telemarkedene i de to land, men som sagt, virkemidlene som myndighetene skal benytte, må være forenlige med markedskonkurransen”, sier Hermansen.

Annonse


Annonse


Annonse