Overvåking

Annonse


– Svenskene ser deg!

Post- og teletilsynet og Datatilsynet er begge enige: Det meste av nettrafikken fra Norge til utlandet passerer gjennom Sverige.

Vide fullmakter

I Sverige har man som kjent en ny lov som gir etterretningsorganisasjonene vide fullmakter til å overvåke denne trafikken.

Norske myndigheter uttrykker nå for første gang bekymring over dette. I en pressemelding fra Samferdselsdepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet bekreftes det også at kommunikasjon mellom norske borgere i Norge også i noen tilfeller vil kunne fanges opp av svenske myndigheter.

– Opptatt av personvernet

– Disse to rapportene gir nyttig kunnskap om den svenske FRA-lovens betydning for registrering av elektronisk innhold som krysser svenskegrensen. Våre departementer vil nå gå grundig igjennom rapporten fra Post- og teletilsynet og Datatilsynet, og vil ta med redegjørelsene og vurderingene i den videre behandlingen av saken. Vi er svært opptatt av at hensynet til personvern blir ivaretatt også når folk bruker elektronisk kommunikasjon, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete og fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Annonse


Det ligger ikke noen forslag til tiltak eller protester overfor svenskene i pressemeldingen. Men Samferdselsdepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet sier de følge opp saken videre og vil vurdere behovet for kontakt med svenske myndigheter.

Se også:
Digi.no

Annonse