Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Ripping til MP3 og DivX forbudt

Om Stortinget vedtar loven som i dag ble lagt fram av Regjeringen, vil du ikke lenger kunne overføre innholdet på en CD til MP3-spilleren din.

Låst cd 2
I regjeringens merknader til lovforslaget står det svart på hvitt:

Departementet understreker at det f.eks. ikke med rimelighet kan forventes at en CD-plate lar seg spille av i en MP3-spiller, og en MP3-spiller kan da ikke være en relevant avspiller for en CD-plate. Dette innebærer at beskyttelsessystemet på en kopisperret CD-plate ikke kan omgås for å muliggjøre avspilling av musikken i en MP3-spiller, og en evt. omgåelse for å muliggjøre dette vil rammes av omgåelsesforbudet.

Vern av kopisikring

Det betyr at dersom du kjøper en CD-plate der det står «copy control» eller lignende på omslaget, vil du gjøre deg til forbryter om du overfører musikken til din bærbare spiller i MP3, ATRAC, WMA, AAC eller annet format som krever konvertering. Selv om dette er latterlig enkelt å gjøre, og i det fleste tilfeller ikke krever nevneverdig digital manipulering.

Det samme vil gjelde overføring av musikkfiler kjøpt på MSN eller Apples nettbutikker til MP3 eller andre formater som krever oppheving av kopibeskyttelse (DRM).

Alt som bryter sperrer forbudt

Dette understrekes at lovforslaget også innebærer forbud mot alle innretninger (software og hardware) som er egnet til å omgå kopisperrer. Om det blir forbudt å offentliggjøre opplysninger som kan føre til at kopisperrer blir brutt, er derimot noe usikkert.

Opphavsrettsorganisasjonen Kopinor går imidlertid innfor dette, og formulerte seg slik i høringsutkastet:

Det bør i selve lovteksten fremgå klarere at tilgjengeliggjøringav opplysninger som setterbrukeren i stand til å omgå tekniske beskyttelsessystemerhhv. som gjør tilgjengelig programvaremed samme egenskaper, omfattes.

Nedlasting forbudt

Lovforslaget inneholder for øvrig det som lekkasjene i forkant kunne fortelle. Det blir forbud mot alle former for opp- og nedlasting av film og musikkk via fildelingsnettverk som ikke er uttrykkelig godkjent av plate- eller filmbransjen.

Om du vil være lovlydig, kan du dermed glemme både BitTorrent, Kazaa, Morpheus og alle de andre nettverkene svært mange nordmenn i lengre tid har brukt til å skaffe seg film og musikk.

Det er selvsagt ingen grunn til å tro at politiet vil foreta massearrestasjon av tenåringer med det første. Men det er liten tvil om at underholdningsbransjen her til lands har fått et mektig redskap mot uautorisert distribusjon av materialet sitt.

Strafferammen for overtredelse av loven er inntil tre års fengsel.

1:1-kopier fortsatt lov

Det positive i lovforslaget er at retten til å kopiere til privat bruk blir beholdt. Også for CD- og DVD-plater med kopisperre, dersom kopiene kan avspilles på det departementet kaller «relevant utstyr».

Her snakker vi muligens om et hull i loven, for så lenge kopien kan spilles av på samme type utstyr som originalen er det fritt fram. I kommentarene til loven står det:

Vilkåret om at avspillingen bare kan skje på relevant avspillingsutstyr er avgjørende for rekkevidden av lovens avgrensning, og således for om en befinner seg innenfor eller utenfor forbudet mot omgåelse. Hva som utgjør relevant utstyr i lovens forstand bør forstås relativt snevert. Hvorvidt et avspillingsutstyr er relevant må vurderes konkret i det enkelte tilfelle, og et sentralt moment i denne vurderingen vil være hvilke forventninger til avspilling forbruker med rimelighet kan ha til det aktuelle produkt.

Nådetid til 2006

Med andre ord legges det mer vekt på spilleren enn materialet som avspilles. Konkret skulle dette bety at det er fritt fram med 1:1-kopier til venner og familie (den nære krets), mens MP3, DivX og andre komprimerte formater blir forbudt.

Lovforslaget, ventes å komme opp til votering i Stortinget i løpet av våren. Om det blir vedtatt, kan loven tidligst tre i kraft i januar 2006.

Du finner hele forslaget med kommentarer og merknader HER.

Stikkord: fildeling, lydogbilde, mp3