DVD-saken

Annonse


EFN vil endre loven

DVD-sakenInteresseorganisasjonen Elektronisk Forpost Norge har støttet ivrig opp om Jon Lech Johansen, som nylig ble frikjent i Oslo Tingrett fra Økokrims anklager.

Hviler ikke på laurbærene

Men selv om EFN er godt fornøyd med utfallet av DVD-saken, mener de likevel at norsk lovverk bør klargjøres og utvides for å være rustet mot det kommende EU-direktivet om opphavsrett som Norge nå er nødt til å ta stilling til.

– Vi ser nå at norsk lov funker, men faren er fortsatt overhengende. Infosoc/EUCD truer med å gjøre ulovlig det som norsk rett nå har erklært som lovlig, advarer Håkon Wium Lie, teknisk direktør i Opera Software og EFN-aktivist.

– Lovforandring kan hjelpe

Lie sikter til flere punkter og uklarheter i det såkalte Infosoc-direktivet (også kjent som EUCD), som blant annet inkluderer forbud mot omgåelse av «tekniske foranstaltninger» – som for eksmempel DVD-beskyttelsessystemet CSS kan tenkes å havne under.

– Dette dreier seg også om å bevare kulturarv. Vi må ikke la Disney få bestemme om bibilotekarene skal få ta arkivkopier eller ikke, sier Lie.

Men siden Infosoc-direktivet også åpner for at nasjonalt lovverk kan ha en viss innvirkning i den praktiske lovføringen, mener EFN at det fremdeles er håp for å avverge det de mener kan bli en vesentlig krenkelse av forbrukernes rettigheter.

Forslaget

På en pressekonferanse avholdt i Oslo i dag, umiddelbart etter domsavsigelsen mot Jon Johansen, la EFN frem sitt lovforslag:

 • «Lov om opphavsrett til åndsverk m.v.» (åndsverkloven) §12 endres ved å tilføye
  «Bestemmelsen i første ledd kan ikke fravikes ved avtale»

 • Dessuten utvides samme lov med følgende kapittel som blir kapittel 10:
  10. Kapittel. Tolking av kodede eksemplarer

  §62a. Et eksemplar er kodet dersom det for å tolke innholdet av verket er nødvendig med hjelpemidler, i form av teknisk utstyr, kodenøkler eller formatspesifikasjoner.

  §62b Enhver som på lovlig vis har ervervet et kodet eksemplar av et åndsverk har rett til å dekode all informasjon som er lagret i eksemplaret og er fri til å ta i bruk de tekniske hjelpemidler som måtte være nødvendig for å oppnå dette.

  §63. Dersom spesifikasjonen av eksemplarets koding ikke er tilgjengelig står det enhver fritt å gjenskape en slik spesifikasjon og gjøre den tilgjengelig for almenheten. Tilsvarende står det enhver fritt å produsere, markedsføre og selge utstyr som dekoder åndsverk til tilgjengelige spesifikasjoner.

  §64. Eksemplarer som er lovlig fremstilt i henhold til åndsverkloven kan lagres i valgfritt kodet eller dekodet format.

  §65. Disse bestemmelsene kan ikke fravikes ved avtale.

Gisle Hannemyr
Gisle Hannemyr mener vi trenger en lovendring for å beskytte forbrukerrettigheter mot Infosoc-direktivet.

– EU-lov kan vippe balansen

Internett-pionér og stipendiat ved UiO Gisle Hannemyr stiller seg også bak lovforslaget, og mener det er nødvendig å oppruste norsk lov før EU-lovverket ruller inn for fullt.

– Frikjennelsen av Jon Johansen er en nyttig påminnelse om at loven er til for alle, både forbrukere og industrien. Dessverre truer Infosoc med å vippe denne balansen som vi nå har etablert i industriens favør, på bekostning av forbrukerne, sier Hannemyr.

EFN sier de nå vil jobbe aktivt mot departmenetene og med politikere for å få gjennomslag for lovendringene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse