Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Vil bedre IT-sikkerhet

IT-sikkerhetheten var ikke det mest sentrale temaet da regjeringen la fram sin stortingsmelding om samfunnssikkerhet i dag.

Terror Nokia
Stortingsmeldingen tar for seg sikkerhet og sårbarhet på bred basis, men nevner IKT-sikkerheten i noen avsnitt.

På pressekonferansen ble temaet knapt berørt, på tross av at både statsministeren, justisministeren og forsvarsministeren var til stede.

Bygger på Sårbarhetsutvalget

Meldingen bygger i stor grad på Sårbarhetsutvalgets vurderinger, og følger ikke overraskende utvalgets anbefalinger nokså nøye.

Det er likevel langt mellom de konkrete tiltakene. Ut over en generell økning i bevilgningene til sikkerhets- og beredskapstiltak på 106,5 millioner kroner, er det lite å hente foreløpig.

Regjeringen vil opprette et eget direktorat for beredskap og samfunnssikkerhet, basert på de eksisterende Direktoratet for Sivilt beredskap og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern.

Mer penger

I tillegg vil man møte utfordringer innen IKT-sektoren ved å utarbeide en nasjonal strategi for informasjonssikkerhet. Det vises til at et senter for informasjonssikring er under etablering og at et Varslingssystem for digital infrastruktur (VDI) er startet som forsøksprosjekt.

Regjeringen vil også styrke informasjonsberedskapen med tanke på krisesituasjoner.

Tetra

Blant konkrete tiltak er satsing på sikre kommunikasjonsnett av typen TETRA, styrking av Økokrims datakrim-team og sertifiseringsordninger for utstyr og programvare som brukes til sikkerhetskritiske oppgaver.

Pressemeldingen
Stortingsmeldingen
Stortingsproposisjonen