bredbåndsspørsmål

Annonse


Dette mener politikerne om bredbånd

bredbåndsspørsmålStort sett følger skillelinjene den tradisjonelle høyre/venstre-aksen i norsk politikk. Med ett unntak: Senterpartiet går langt på vei inn på RVs linje om storstilt offentlig engasjement for å sikre hver krik og krok i landet bredbåndstilknytning.

Ellers er ting som forventet. Høyresiden vil at markedet skal styre, venstresiden vil ha offentlige tiltak – enten i form av direkte bevilgninger eller stiimulering av etterspørselen via kommunale og statlige aktører.

Her er en oversikt, basert på hva partiene selv har sagt og skrevet om bredbånd:

Senterpartiet:
Sikre bredbånd til alle. Alle skal ha tilgang til teknologisk infrastruktur til samme tid og lik pris. Staten må sterkt inn, selv om det kan koste milliarder.
Intervju med partileder Odd Roger Enoksen (Telecom.no).

Annonse
Høyre:
Staten bør stimulere ved å kjøpe bredbåndstjenester, men det er ikke noen statlig oppgave å bygge bredbåndsnett.
Intervju med telepolitisk talsmann Oddvar Nilsen (Telecom.no).

Arbeiderpartiet:
Aktørene i markedet skal investere i digitalisering og bredbånd, men myndighetene må legge til rette slik at muligheten til bredbåndskommunikasjon blir reell for hele landet. Alle grunnskoler og videregående skoler skal få tilbud om bredbånds-tilknytning i år 2002.
Arbeiderpartiets program for 2001-2005
Intervju med næringsminister Grete Knutsen(Telecom.no).

Rød Valgallianse:
Staten må sørge for at alle over hele landet har fullverdig nettilgang. Offentlig garanti og utbygging av bredbånd der det ikke allerede finnes eller bygges ut. Hele Norge skal få bredbånd innen 2005.
RVs internettprogram

Sosialistisk Venstreparti:
I partiets distriktspolitiske handlingsprogram heter det: Bredbåndsnett må utbygges og samordnes i hele landet. Det henstilles til Regjeringen i en egen melding å gi en egen orientering og vurdering av om markedet fungerer, slik at alle deler av landet får tilfredsstillende tilgang til bredbånd og at utbygging skjer parallelt i distriktene og i mer sentrale deler av landet.
Voteringsforlag i Stortinget 14. mai 20001.
Ellers er ikke bredbånd nevnt spesifikt i partiets program.

Venstre:
Myndighetene skal ikke overta de utbyggingsoppgavene som private, konkurrerende aktører har løst svært godt de siste årene, men heller stimulere markedet til utbygging også i deler av landet hvor private aktører eventuelt ikke gjør dette for egen regning.
Fra Venstres program

Kristelig folkeparti:
Utbyggingen vil bli gjennomført av aktører i markedet. Det offentlige må sikre etterspørsel, og bevilge midler der markedet ikke skaper tilstrekkelig etterspørsel.
(Fra partiets politiske håndbok).

Fremskrittspartiet:
Private aktører og investorer blir hovedansvarlig i utformingen av landets nye «veisystem», som denne elektroniske kommunikasjonen til slutt vil utgjøre. Statens rolle i denne prosessen bør i hovedsak være som tilrettelegger.
Fremskrittspartiets program

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse