Telefon (tegning)

Annonse


PT presser Telenor

Telefon (tegning)Telenor har betvilt Post- og teletilsynets (PT) hjemmel til å kreve disse opplysninger utlevert.

Men PT er sikker i sin sak, og viser blant annet til teleloven som sier at

“Telemyndigheten kan kreve utlevert opplysninger som er nødvendige av hensyn til gjennomføringen av denne loven .”. (Telekommunikasjonsloven § 9-1)

– Telenor plikter

PT hevder videre i et brev av 1. mars at «Tilbyder av tilgang til offentlig telenett og av offentlig teletjeneste plikter å gi tilsynet uhindret adgang til nettet og lokaler og medvirke til gjennomføring av kontrollen, jf. teleloven kapittel 7. Nødvendige opplysninger og dokumentasjon skal utleveres, jf. teleloven § 9-1».

Post- og teletilsynet gjentar med dette pålegget om at Telenor skal utlevere til Post- og teletilsynet kostnadsgrunnlaget for øking av startprisene. Og kostnadsgrunnlaget skal være Post- og teletilsynet i hende innen mandag 5. mars 2001. Ellers truer de med å ta i bruk tvangsmulkt overfor Telenor.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse