Deskill

Annonse


Satser datakrim uten penger

DeskillTirsdag denne uken meldte Justisdepartementet, at justisminister Hanne Harlem nå har besluttet å etablere et Datakrimsenter ved Økokrim, for å styrke politiets innsats mot datakriminalitet.

– Datakriminalitet er en alvorlig trussel mot samfunnet. Foruten de direkte økonomiske tap som ofrene for datakriminalitet påføres, svekker datakriminalitet også tilliten til elektroniske kommunikasjons- og transaksjonssystemer, sier justisminister Hanne Harlem, i pressemeldingen.

Et viktig tiltak mot denne utviklingen er å etablere Politiets Datakrimsenter.

Grunnlaget er lagt

Selv om man har manglet øremerkede midler har Økokrim lagt grunnlaget for det nye senteret.

Annonse


– Vi har fått midler til å opprette ti nye stillinger i Økokrim i år, og regner med at 4-6 av disse stillingen blir tilknyttet det nye senteret, opplyser Økokrim-sjef Einar Høgetveit til ITavisen.no.

Fra Svein Wiger Olsen i politiavdelingen i Justisdepartementet, får vi opplyst at det ikke er satt av øremerkede midler til det nye senteret i inneværende års budsjett, men at man nå har lagt politiske føringer på saken.

– Det blir opp til politidirektoratet å utrede de videre detaljene, sier Wiger Olsen.

– Men det er altså ikke satt av midler til det videre arbeidet med senteret?

– Nå som de politiske føringene er lagt, er mye gjort, mener Wiger Olsen, i departementet.

Gradvis oppbygging

– Kan vi risikere at det nye senteret ikke blir en realitet før neste år?

– Vi er uansett i ferd med å bygge et robust fagmiljø og etter planen skal det også være en gradvis oppbygging av senteret, sier Høgetveit. Politiet har vær kloke nok til å legge av midler til senteret i sin virksomhetsplan for inneværende år.

Selv om departementet unnlot å sette av øremerkede midler til senteret som allerede i fjor var under planlegging, vil ikke Høgetveit kritisere den politiske ledelsen i Justisdepartementet.

– Det nyttet ikke å snakke om snøen som falt i fjor. Det viktigste er at vi allerede har klart å bygge opp en kompetanse som danner grunnlaget for det som nå skal hete Politiets Datakrimsenter, mener Økokrim-sjefen.

– Bygge videre på
– Senteret skal bygge videre på den etablerte virksomheten til datakrimteamet ved Økokrim. Det skal styrke kunnskapen og politiets operative evne ved bekjempelse av datakriminalitet, og være politiets nasjonale ressurs på dette området, sier Harlem.

Det er Økokrim selv som har utredet forslaget om etableringen av det nye datakrimsenteret, på oppdrag fra Justisdepartementet. Selv om utredningen var ferdig før jul, har det tatt Harlem tre måneder å bestemme seg for at senteret skal opprettes.

Dette må regnes for lang tid i IT-verdenen, slev om det i politiske øyne sikkert har vært en effektiv beslutningsprosess.

Knapp bemanning?

I dag har Økokrim kun fire dataspesialister i sin etterforskningsgruppe, og ingen i Norge er vel i tvil om at dette er noe knapt. For å bøte på dette går nå Justisdepartementet inn for å bygge ut et eget Datakrimsenter.

Såbarhetsutvalget påpekte i sin NOU 2000:24 , behovet for økt satsning mot datakriminalitet. Stortingsproposisjon 1 (1999-2000) ba om en utredning om hvorvidt det er behov for et eget datateknisk laboratorium.

Politikerne har i flere år påpekt på behovet for økte ressurser mot datakriminalitet, og blant annet rettet pekefingeren mot hackerungdom. I sin helhet har også politiet fått mer ressurser, men ikke øremerket dette innsatsområdet.

Eget datakrimteam siden 1995

Siden 1995 har Økokrim hatt et eget team som etterforsker IT-relaterte forbrytelser, men i forhold til økningen i antall forbrytelser tilknyttet IT, har gruppen hatt relativt lite ressurser.

I byråkratiet tar det meste tid. Selv om det i lang tid har vært politisk enighet om økte ressurser til bekjempelse av datarelaterte forbrytelser, har det tatt lang tid å komme med den endelige beslutningen.

12 ansatte skal bli 34

Inkludert to hospitanter fra forskningsmiljøene, har datakrimteamet til sammen 12 ansatte i dag. I sin utredning foreslår Økokrim at det nye Datakrimsenteret til sammen har 34 ansatte, inkludert dataingeniører, politietterforskere, advokater, rådgivere og administrasjon.

«Den overordnede målsetningen er å etablere et høyt kompetent tverrfaglig miljø med etterforskere med henholdsvis datafaglig og politifaglig bakgrunn, som sammen med gode jurister i fellesskap bidrar til enhetens måloppnåelse», heter det i utredningen fra Økokrim.

Det første året foreslås det en økning i personellet på seks personer, der i blant tre etterforskere. Fullt utbygget vil ikke senteret være før i 2003, dersom planen til Økokrim følges. Netto årlig økning i budsjettet er beregnet til 21,2 millioner kroner.

Utredningen legger opp til en gradvis oppbygging av Senteret, og det gjør de nok lurt i. For selv om minister Harlem gjerne legger sine politiske føringer, er lite foreløpig intet gjort for å øremerke midler til dette. Lovnader om midler foreligger heller ikke.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse