Annonse


Radarvarsler kan bli forbudt

I følge lovforslaget fra Samferdselsdepartementet kan det blir forbudt med utstyr som varsler eller forstyrrer trafikkontroller. Formålet med forslaget er i følge departementet å styrke trafikksikkerheten på veiene gjennom økt respekt for trafikkontroller.

“Dersom motorvognførere kan ferdes på vegene uten å måtte ta hensyn til politiets kontrollvirksomhet vil resultatet kunne bli at trafikksikkerheten for samtlige vegfarende reduseres. Det foreslås på denne bakgrunn en ny § 13 a i vegtrafikkloven med forbud mot besittelse og bruk av utstyr som kan varsle om eller forstyrre trafikkontroller”, skriver departementet i proposjonen.

Gjelder ikke Internett og SMS

Forslaget omfatter imidlertid bare utstyr som “blokkerer, mottar eller sender signaler fra eller til utstyr for kontroll og overvåkning av trafikk”. Det vil si at det fremdeles er fritt frem for tjenester som Politiet.net, som tilbyr radarvarsling via SMS.

I pkt. 3.3 i proposisjonen utdypes dette slik: “I høringsbrevet ble forbudet foreslått avgrenset mot utstyr som på en mer indirekte måte brukes til varsling av trafikkontroller, så som via Internett eller over mobiltelefon. Denne avgrensningen er blant annet begrunnet med at det rettslig sett anses problematisk å nedlegge forbud mot å spre informasjon som i utgangspunktet er åpent tilgjengelig, i tillegg til at det vil være vanskelig å avgrense hvilke typer av indirekte varsling som i såfall skulle forbys.”

Annonse


Departementet viser til at et utkast til ny lovbestemmelse har vært til uttalelse hos berørte myndigheter og organisasjoner. De fleste som har uttalt seg om utkastet synes det er på sin plass med restriksjoner når det gjelder utstyr som kan varsle eller forstyrre trafikkontroller. Lignende restriksjoner allerede er innført i Danmark, Finland og Sverige.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse