Annonse


– Fornuftig bredbåndsstrategi

– Hovedstrategien i planen er fornuftig og i tråd med våre ønsker. Ved åstyrke konkurransen i markedet og fremme etterspørselen etter bredbånd ioffentlig sektor vil myndighetene kunne nå det viktige målet om et godt ogbredt bredbåndstilbud både til norsk næringsliv og offentlig sektor landetover, sier adm. direktør Øyvind Hauge i Enitel i en melding fra selskapet.

Støtte til distriktene

Hauge mener videre at det er riktig og nødvendig å legge til rette for at aktørene imarkedet kan «”bygge og utvikle bredbånd i et forutsigbart ogkonkurranseorientert marked», og at myndighetene vurderer særskilte tiltakfor områder eller grupper der det ikke er kommersielt grunnlag forutbygging.

Med basis i vårt alternative telenett, og vår solide regionale forankringhar vi gode forutsetninger til å være med på at også distrikts-Norge fårnyte godt av de mulighetene denne teknologien gir, sier Øyvind Hauge.

Enitel et bredbåndsnettet på nærmere6 500 km, som knytter sammen over 70 byer og tettsteder fra Tromsø i nordtil Farsund i sør, og forgrener seg i 47 bynett.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse