– Økokrim har for lite å gjøre

Spørsmålet Solheim stilte til kulturminister Åslaug Haga lød:

– Når en 16-åring på et småbruk i Vestfold er i stand til å knekke de kodene som den internasjonale storindustrien har lagt an for å beskytte sine DVD-plater, tror jeg de fleste mennesker vil mene at det er den internasjonale storindustrien som har et problem. For jeg sitter igjen med en meget ubehagelig følelse av at Økokrim må ha for lite å gjøre når de tar fatt i en slik sak.

Demokrati
– Jeg skal selvsagt ikke be verken kulturministeren eller Regjeringen om å overprøve Økokrim. Men jeg vil be kulturministeren redegjøre for Stortinget om hun vil ta initiativ til en gjennomgang av lovverk når det gjelder Internett og moderne underholdningsindustri, for å se på om lovverket som sikrer ytringsfrihet og demokrati, er sterkt nok, og for å se på om praktiseringen av lovverket tar tilstrekkelig hensyn til dette.

Annonse

Kommersialisering av Internett
– Til nå har jo bl.a. Internett hatt et meget demokratisk preg, men presset for å legge dette innunder sterke kommersielle og maktmessige strukturer er stort, og det må unngås.

Statsråd Åslaug Marie Haga ville ikke kommentere saken, som er under etterforskning.

Komplisert
– Men generelt er dette et spørsmål som vi er opptatt av. Og det er ikke bare vi, det er man også i EU-systemet. Det går prosesser i EU på å utvikle et direktiv som skal gå på hvordan vi skal forholde oss til opphavsrett i informasjonssamfunnet. Det er en meget komplisert sak.

I svaret sa Haga også at det ”å finne den rette balansen i et informasjonssamfunn er meget komplisert, men det er problemstillinger som man er opptatt av internasjonalt, og som vi følger meget tett opp.”

Tilgang til teknologi
I motsvaret lag Erik Solheim vekt på at det er andre spørsmål enn opphavsretten som var minst like sentrale:

– Det er den demokratiske problemstilling; å gjøre teknologien tilgjengelig for flest mulig og anvendelig for flest mulig, det er selvsagt forbrukernes interesse av å hindre utidige monopoler innen de nye formene for informasjonsteknologi, og det er også et fattigdoms- og tredjeverdensperspektiv; å sikre at land som ligger utenfor storindustriens virkeområde, får en tilgang til denne teknologien.

Alle disse tre må i hvert fall som et minimum veies opp mot opphavsretten, ja, de må veie svært, svært tungt i en slik vurdering.

Haga varslet at hun ville komme tilbake til spørsmålene når saken var kommet lengre i EU.

Annonse
Annonse