Regjeringen advart før fusjonen

Arnt Sommerlund

Arnt Sommerlund

Departementet advarte mot mulige interessekonflikter, og ba om en “klarere fremstilling” fra Regjeringens side, melder Aftenposten.

En rekke dokumenter om telefusjonen er nedgradert etter statsminister Kjell Magne Bondeviks redegjørelse i Stortinget tirsdag.

Annonse

Spørsmål om lokalisering
I et brev til Samferdselsdepartementet 12. april i år gikk Nærings- og handelsdepartementet overraskende langt i å peke på svakheter i utkastet til stortingsproposisjon.

Spesielt var det bekymring for at det ikke var tatt noen avgjørelse i hvor virksomhetene skulle lokaliseres.

Fram i lyset
“De to land vil kunne ha ulike interesser, spesielt i forhold til de mest fremtidsrettede aktivitetene. For at sammenslåingen skal medvirke til å styrke rollen som bidragsyter til næringsutvikling og verdiskaping, er det viktig at det arbeides aktivt med sikte på å oppnå en balansert fordeling av aktivitetene til det fusjonerte selskapet. Etter vår oppfatning bør dette forholdet belyses i proposisjonen”, heter det i brevet fra næringsminister Lars Sponheims embedsverk.

– Disse innvendingene fra Nærings- og handelsdepartementet blir helt sentralt i komiteens behandling i januar, sier vært Ap.s nestleder i samferdselskomiteen Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Annonse
Annonse