Hermansen (litt sur)

Annonse


Norge slår ring om Hermansen

Hermansen (litt sur)

Det skal mer til enn svenskene til nå har anført for at norske myndigheter skal være villige til å reforhandle avtalen.

Garantist Hermansen
Styret i Telenor vedtok mandag en uttalelse og et råd til Samferdselsdepartementet der det heter at de ser Tormod Hermansen som den beste garantist for at fusjonsavtalen blir gjennomført som den foreligger.

Departementsråd Per Sanderud i Samferdselsdepartementet bekrefter at det pågår løpende drøftinger mellom Samferdselsdepartementet i Norge og Næringsdepartementet i Sverige.

Annonse


Verdensbildet
– Vi kan ikke se at det til nå er framkommet argumenter fra svensk hold som forandrer verden så mye at fusjonsavtalen bør endres. Så langt står vi på avtalen. Men dersom det skulle komme avgjørende argumenter som påviser at verden har forandret seg så mye at det krever en reforhandling av avtalen, har vi et pragmatisk syn på det. Så langt har vi ikke sett slike argumenter, sier Per Sanderud.

– I denne omgang dreier det seg om de to eiernes posisjon i forhold til EU-kommisjonen i Brüssel med en svarfrist fredag denne uka. Vi ønsker å gi EU-kommisjonen et svar så raskt som overhodet mulig, sier han.

– Hva skjer om de to land ikke makter å gi EU et enhetlig svar?

– Det vil ikke jeg spekulere i, svarer Sanderud.

Ring om Hermansen
Avtaleteksten slår kun fast at det er Norge som utpeker konsernsjefen og at han ikke skal sitte på åremål og at delingsforholdet skal være 60-40. Det norske synet er videre at en utskillelse av svensk kabel-TV vil påvirke bytteforholdet i avtalen og dermed påvirke hele avtalen.

Telenor-styrets vedtak og uttalelsene fra Sanderud bekrefter at Norge slår ring om Hermansen og ikke vil bruke hans posisjon som kort i forhandlingene. Og at det skal mer til enn det svenskene til nå har anført før hele avtalen reforhandles og legges fram på nytt for Stortinget og Riksdagen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse