Videokonferanse

Annonse


Video endrer møtevaner

VideokonferanseBruk av videokonferanser innen bedriftsmarkedet har skutt fart de siste årene, selv om det fremdeles er store bransjevise forskjeller, hevder Telenor i en pressemelding.

Effektivisering
Det er i første rekke behovet for å effektivisere møter og beslutningsprosesser som motiverer til økt bruk. Dette er noe av konklusjonen fra et samarbeidsprosjekt mellom Telenor Forskning og utvikling (FoU) og Transportøkonomisk Institutt (TØI).

Over halvparten av de bedriftene som i dag benytter videokonferanser, har tatt dette i bruk i løpet av de siste to årene.

Olje leder an
Det er bedrifter innen oljevirksomhet som er førende på området, med vel 40 prosent brukere, fulgt av databransjen og bedrifter innen bank og forsikring med henholdsvis 33 og 22 prosent brukere.

Annonse


Flest nye brukere finner en innenfor bank og forsikring, der to av tre har investert i utstyr i løpet av de siste to årene.

”Spar tid”-argument
Det er særlig behovet for å spare tid som motiverer bedriftene til å ta i bruk videokonferanser. Ni av ti brukere mener at videokonferansene har effektivisert møter og beslutninger. Andelen som anser at videokonferanser har erstattet store deler av reisevirksomhet er noe lavere, ca 25 prosent.

Det ser ut til at bedrifter som i stor grad anvender videokonferanseteknologi, utvikler nye former for møtevirksomhet der særlig den interne kommunikasjonen mellom geografisk atskilte enheter intensiveres og effektiviseres. Dette er særlig dominerende innenfor store bedrifter med mange avdelinger og filialer.

Forventer mer
Undersøkelsen viser at næringslivet har en positiv innstilling til videokonferanser, også de bedrifter som i dag ikke gjør bruk av teknologien. Den viser også at brukernes erfaringer overgår forventningene hos dem som ennå ikke har tatt utstyret i bruk.

”Det er ingen tvil om at markedet for videokonferanser er i vekst,” sier Stig Mortvedt produktsjef i Telenor IT Service og Installasjon og oppdragsgiver for rapporten.

“Undersøkelsen bekrefter mange av våre antakelser,” sier han, og mener brukernes konklusjoner er mer positive enn forventet.

Lederne er ivrigst
Topplederne fremstår i dag som bedriftenes ivrigste interne brukere av videokonferanser. Over 90 prosent av brukerne oppgir dette.

Dernest følger medarbeidere innen salg/markedsføring og IT-spesialister. Formålet er i første rekke interne prosjektmøter, samt generell informasjonsutveksling mellom interne avdelinger eller filialer. Rene ledermøter er også et viktig bruksområde. Dette fremheves av over 60 prosent av brukerne.

”Gardermoen-effekten”
I undersøkelsen fremgår det at mange norske bedrifter planlegger å erstatte flyreiser med videokonferanser.

70 prosent av bedriftene som i dag er brukere av videokonferanser, mener at de i noen grad vil øke bruken av videokonferanser som følge av den nye flyplassen. Blant bedriftene som i dag ikke er brukere hevder 27 prosent at flytting av hovedflyplass til Gardermoen har bidratt til å aktualisere spørsmålet om å ta dette i bruk.

Bedrifter i Oslo og Akershus er generelt mer innstilt på å erstatte sine reiser med videokonferanser enn bedrifter ellers i landet.

Media kan ha påvirket
Undersøkelsen ble gjennomført i november 1998, altså like etter åpningen av Gardermoen. Det var da spesielt stor mediaoppmerksomhet rundt innkjøringsproblemer og forsinkelser, og dette kan ha påvirket resultatene.

Telenor FOU og TØI planlegger imidlertid å følge opp studien på et senere tidspunkt for å undersøke de faktiske forholdene.

Data-grunnlaget i prosjektet består av en serie dybdeintervju med brukere av videokonferanser, og en postsendt spørreundersøkelse mot utvalgte bransjer. Undersøkelsen ga informasjon fra 346 bedrifter, hvorav 71 benytter videokonferanser. Resultater er publisert i rapport 27/98 fra Telenor FoU og TØI rapport 426/1999.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse