Fjærvoll, Dag Jostein

Annonse


Krever lik Telianor-makt

Fjærvoll, Dag JosteinI en pressemelding fra Samferdselsdepartementet heter det blant annet at det nye selskapet vil føre videre de forpliktelser som Telenor har i dag, blant annet forpliktelsen til å levere teletjenester over hele landet.

Samtidig skal den norske og svenske eieren skal være fullt likestilt når det gjelder styringen av selskapet.

Fullmakt
Samferdselsdepartementet skal få fullmakt til å selge aksjer i det nye selskapet, for å oppfylle det avtalte målet om at eierandelene til både den norske og den svenske staten ikke skal overstige 33,4 prosent av aksjekapitalen.

Dette er noen av hovedpunktene i et forslag som regjeringen la fram i statsråd i dag. I forslaget blir det også vist til at den svenske regjeringen i dag har foreslått overfor Riksdagen at de to selskapene skal slås sammen, i tråd med tidligere inngått avtale.

– Vil stå sterkere
– Det nye nordiske teleselskapet vil stå sterkt i konkurransen på telemarkedet, både i Norge og internasjonalt. Sammenslåingen legger til rette for en fortsatt utvikling med lave teletakster og gode tjenester for publikum og næringsliv over hele landet. Opprettingen av et sterkt nordisk selskap skaper også større muligheter for å trygge arbeidsplassene i Norge og videreutvikle norsk kompetanse, sier samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll.

Sammenslåingen av to de selskapene skal skje på grunnlag av en avtale som i slutten av mars i år ble inngått mellom samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll og den svenske næringsministeren Björn Rosengren.

Prinsipper
Følgende skal legges til grunn for sammenslåingen og styringen av selskapet:

 • Selskapet skal drives etter forretningsmessige prinsipper innenfor gjeldende lovgivning i de to landene.
 • På grunnlag av verdivurderinger av de to selskapene har eierne – den norske og svenske stat – framforhandlet et bytteforhold som gir den norske stat 40 prosent av aksjene i det nye selskapet, mens den svenske stat skal ha 60 prosent.
 • Det nye selskapet skal børsintroduseres så snart som mulig og seinest innen utgangen av 2000. Aksjene skal noteres på børsene i Oslo og Stockholm og andre internasjonale børser i den grad det finnes hensiktsmessig. Den norske og svenske eieren skal selge seg ned til lik eierandel (paritet) på 33,4 prosent innen 18 måneder fra tidspunktet for børsintroduksjonen. Den norske og svenske eieren er enige om å opprettholde en samlet statlig eierandel på minst 51 prosent.
 • Det nye selskapet skal videreføre de nåværende selskapers oppgaver og ansvar. Selskapet skal ha ansvar for å oppfylle landsdekkende forpliktelser som gjelder tilbud av teletjenester, i samsvar med gjeldende lovgivning, konsesjonsvilkår og andre reguleringer i de to land.
 • Sammenslåingen og styringen av det nye selskapet skal være basert på likeverdighet og balanse mellom eierne. Den norske og svenske eieren skal i utgangspunktet ha lik stemmerett i det nye selskapets generalforsamling og ha rett til å utpeke like mange styremedlemmer i det nye selskapet. Retten til å utpeke styreleder skal rotere mellom landene.
 • Den norske eieren skal ha rett til å utpeke den første administrerende direktør i det nye selskapet, mens den svenske eieren skal ha en tilsvarende rett til å utpeke de to første viseadministrerende direktører.
 • I tråd med disse prinsippene er det avklart at Jan Stenberg blir den første styreleder for det nye selskapet. Tormod Hermansen, som nå er administrerende direktør i Telenor, blir den første konsernsjefen for det nye selskapet.
 • Selskapet får to viseadministrerende direktører. Telias nåværende administrerende, direktør Jan-Åke Kark, blir viseadministrerende direktør, sammen med Telias nåværende finansdirektør, Stig-Arne Larsson.
 • Selskapets hovedkontor skal legges til Sverige. Et internasjonalt senter vil bli etablert i Norge.
 • Lokalisering av ledelsen for de enkelte forretningsområdene fastlegges ikke nå, men vurderes av selskapsledelsen på forretningsmessig grunnlag. Det legges til grunn at valg av lokalisering skal oppfylle krav om rasjonell og framtidsrettet forretningsorganisasjon og innenfor denne rammen en rimelig fordeling av ledelsesoppgaver landene imellom. Den endelige beslutningen om dette skal skje etter de spesielle stemmerettsreglene som allerede er etablert i aksjonæravtalen. Det vil si at minst en aksjonærvalgt representant for hvert land må være enige i beslutningen.

  Annonse


 • Annonse


  Annonse


  Annonse