Compaq Presario

Annonse


PC-lov endres?

Compaq Presario

Sosialistisk Venstreparti vil fremme sitt endringsforslag i forbindelse med behandlingen av revidert statsbudsjett i mai måned.

Skaper klasseskille
I dag er det slik at kjøp av PC gjennom arbeidsgiver er skattefritt dersom kjøpet kan begrunnes i tjenestlig behov. Med andre ord skal kun de som har bruk for IT-kunnskap i sitt arbeide også få fordelen av å skaffe seg en hjemme-PC på svært gunstige vilkår.

SV mener dette vil sementere klasseskiller og øke kunnskapskløften i samfunnet.

Annonse


Støtte fra Høyre
De kan ha godt håp om å få med seg både Høyre og Arbeiderpartiet. Børge Brende, som er medlem i finanskommiteen for Høyre, sier at partiet allerede har fremmet et tilsvarende forslag.

– Dagens definisjon av tjenstlig behov er for snever, og arbeidsgiverne må få kjøpe PC til hvem de vil, sier Brende.

Betaler selv
Brende slår fast at det må bli opp til arbeidsgiverne å definere hvem av hans ansatte som har tjenestlige behov for en hjemme-PC, og at dette ikke bør gi noen fordelsbeskatning for arbeidstakeren sin del, slik tilfellet er i dag. Her ønsker Høyre en endring.

Dersom arbeidstakeren selv skal betale for investeringen ved å gå ned i bruttolønn, slik ansatte i Telenor har gjort, er Brende enig i at dagens ordning gir sosiale skjevheter og øker kunnskapskløften mellom dem som har IT-kompetanse og dem som ikke har.

Gjennomgang av ordning
– I denne sammenhengen blir vi nødt til å se på hele ordningen med bruttolønnstrekk, sier Brende, og understreker at her har partiet ikke kommet til noen konklusjon ennå. Brende stiller seg ikke avvisende til SVs forslag, men ønsker tid til å tenke nøyere i gjennom hele ordningen med bruttolønnstrekk.

– Hva slags avgrensningsregler skal gjelde? spør Brende. Skal for eksempel en arbeidsgiver kunne tilby sine ansatte å kjøpe skibokser med skattefratrekk? spørs han retorisk.

Arbeiderpartiet
Tore Nordtun er den som har jobbet mest med dette spørsmålet i Arbeiderpartiet. Han ser både SVs og Høyres poeng. Også Nordtun ser at det kan være behov for en revisjon av dette regelverket nå, og han forsikrer at Arbeiderpartiet vil gå grundig igjennom saken.

– Vi ser dette som et vesentlig poeng i forbindelse med livslang læring, sier han. Arbeiderpartiet har hatt det som en viktig prinsippsak å legge forholdene til rette for nettopp livslang læring i de siste årene, og IT-kompetanse er noe hele befolkningen trenger.

Likestilt tilbud
Nordtun er derfor ikke avvisende til SVs forslag.

– Men det er forskjell på arbeidsgivere, sier han.

Om han dermed antyder at Arbeiderpartiet vil gå inn for et regelverk som vil skape et likestilt tilbud til alle arbeidstakere sier han ingenting om. Også Nordtun ser behovet en nøye gjennomgang av hvilke avgrensningsregler som skal gjelde.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse