Punsvik, Randi

Annonse


Nei til Sense

Punsvik, Randi

Statens Teleforvaltningsråd, som mottok Post- og Teletilsynets kjennelse 15. februar, har bestemt seg for å gi en negativ innstilling i Sense-saken.

Vil oppheve
Teleforvaltningsrådet mener at Post- og Teletilsynet har gitt teleloven utvidet tolkning, som de mener burde innskrenkes.

– Rådet innstiller på at vedtaket oppheves. Den påberopte forskriftshjemmel må ikke bare tolkes ut fra sin ordlyd, idet formålsbetraktninger, reelle hensyn og krav til forutberegnelighet må veie tungt…..Vedtaket foreslås derfor opphevet pga. feil ved rettsanvendelsen, står det i innstillingen.

Annonse


Ikke avgjørende
Teleforvaltningens tolkning er kun en innstilling, og ikke en kjennelse. Samferdselsdepartementet får det avgjørende ordet i saken.

– Vi tar innstillingen til etterretning, sier Punsvik til ITavisen.

Hun understreker imidlertid at Samferdselsdepartementet kan komme til en annen slutning.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse