Odin

Annonse


Staten mangler 2000-planer

Odin– Det er mange gjenstående utfordringer å ta tak i for departementene og etatene. Fortsatt er risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner mangelvare i de fleste etater, sier arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer i en pressemelding.

– Kritiske områder
– Dette er kritiske områder som må kvitteres ut i god tid før tusenårsskiftet. I tillegg er det fortsatt omkring halvparten av etatene som mangler klare framdriftsplaner for år 2000-arbeidet. Slike planer bør på plass snarest, for å sikre kontroll med at arbeidet er i rute, sier Løwer.

Men de statlige virksomheter er nå godt kjent med problemet, og det er en betydelig framgang i arbeidet siden forrige kartlegging sommeren 1998. Det viser en kartlegging av alle departement og statlige etater gjennomført av Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) fra desember 1998 til januar i år.

Positive trekk
– Det finnes også positive trekk i det bildet AAD nå presenterer, påpeker Løwer.

De større statlige etatene, med gjennomgående størst betydning for samfunnskritiske funksjoner, har kommet lengre i dette arbeidet enn de mindre etatene. De større etatene jobber også mer systematisk med år 2000-problemet. Avhengigheten av eksterne personalressurser i arbeidet har også blitt kraftig redusert i statsforvaltningen siden i fjor sommer, da forrige kartlegging ble gjennomført.

AADs arbeid med år 2000-problemet i statsforvaltningen ble startet opp i 1996, og har fokusert på tre hovedtyper av tiltak: bevisstgjøring og informasjon til departementene og etatene, understøttende fellestiltak for å effektivisere arbeidet med problemet og kartlegging av status for arbeidet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse