Annonse


Her er Rosing-nominasjonene

Årets fire kategorier er: Kreativitetsprisen, Anvenderprisen, Brukervennlighetsprisen og Kompetanseprisen. Det er tre nominerte for hver pris, som deles ut 2. februar i år på Oslo Plaza.

Kreativitetsprisen
Rational Reducer fra Systems In Motion Produktet reduserer antall polygoner og filstørrelsen i en 3d grafikk-modell uten vesentlig forringelse av den visuelle kvalitet.

Portfolio Suite fra Tazett as holder orden på porteføljer og finansielle aktiviteter. Systemet holder orden på kjøp og salg av aksjer, obligasjoner, opsjoner, derivater, valuta, innlån og utlån

PETRELfra TechnoGuide as er et system for geometrisk modellering av olje og gassreservoarer. Input til PETREL er de seismiske tolkningene som benyttes av systemet til å lage en geometrisk korrekt modell av reservoarene.

Anvenderprisen
Ny IT-arbeidsplass, Statoil – er et tiltak for å realisere Statoils mål om en effektiv, robust og fleksibel IT-infrastruktur som støtter arbeidsprosessene i virksomheten uavhengig av selskapsgrenser og arbeidssted.

Autokontroll, Statens Vegvesen – fikk utviklet en løsning for elektronisk innrapportering av data fra kjøretøykontroll til det sentrale motorvognregisteret. Systemene er utplassert på 1800 bilverksteder og 200 offentlige kontrollstasjoner, totalt 2000 brukersteder. Via enkle brukergrensesnitt og over Internett rapporteresdet alle data om EØS-kontroll av biler.

NetCom GSM – det nyttige ved denne løsningen er måten SalesMaker er tatt i bruk på. Det er blant annet utviklet en egen applikasjon som registrerer resultater fra NetComs halvårlige undersøkelser av kundetilfredshet. Her logges det en mengde data per kunde mot en index som viser sterke og svake sider ved kunderelasjonen. Slik kan NetComs selgere jobbe målrettet med områder somdirekte øker kundetilfredsheten.

Brukervennlighetspris
Alfa XS, Morell Data AS -er et økonomiprogram for hjemmemarkedet som integrerer betalingstjenester med regnskap. I tillegg tilbyr det beslutningsstøtte for planlegging av privatøkonomi. Produktet er det første i det norske markedet som kombinerer regningsbetaling med automatisk regnskapsoppdatering.

Coach for Office 97, Coach Factory AS -er et opplærings- og brukerstøtte program for Office-pakken. Programmet støtter brukere på forskjellige nivåer og tilbyr forkjellige måte å lære stoffet på. I tillegg tilbys kontekstavhengig hjelpfor brukere som har kommet godt i gang.

WebOffice, WebCom as – er en basisløsning for intranett i små og mellomstore bedrifter. Den tilbyr dokumentarkiv, oppslagstavle, felles oppdatering av møteavtaler, addressebok og “hvem er hvor” funksjoner. Basisløsningen kan tas i bruk som den er. Det er også mulig å legge til egendefinert funksjonalitet ellertilpasse den til bedriftens egen grafisk profil. WebOffice støtter samarbeid i prosjekter og mellom individer og grupper.

Kompetanseprisen
Hydralift har opprettet en egen skole som et tilbud til alle ansatte. Mot å fullføre fire av Datakortets syv moduler får de ansatte en hjemme-PC. Opplæringen tilpasses utgangsnivå og ambisjoner den enkelte ansatte har. Hele 97% av de 350 ansatte har takket ja til tilbudet.

Statskog SF – prosjektet ble etablert for å motivere ansatte til en raskere og større aksept av “dette nye”, samt gi forståelse av hvorfor bedriften ville gjennomføre innføring av den nye teknologien og hvilke bedriftsøkonomiske konsekvenser man forventet. En bred kartlegging av eksisterende kompetanse med påfølgende “landsdekkende” og gjennomgripende opplæring i kontorstøttesystemer for ansatte ved 45 lokasjoner er gjennomført.

Postbanken har satt i gang et bredt hjemme-PC program for å øke den generelle IT-kompetansen og redusere redselen og usikkerheten hos enkelte ansatte i bruk av teknologien. Samtidig ønsker man å øke medarbeidernes fokus og kunnskap om bankens IT-relaterte produkter gjennom egenerfaring. Man har utviklet et eget multimediabasert opplæringsprogram på CD-ROM. Om lag 1100 av de 1500 ansatte har takket ja til tilbudet.

Les mer om ROSING-prisene på www.dnd.no/rosing/

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse