Annonse


Norman vant i Høyesterett

“Premissene i Høyesteretts dom foreligger ennå ikke, men det er klart at dommen vil ha generell interesse for datamiljøet langt utover den aktuelle saken. Økokrim har hele tiden hevdet at dette er en prinsippsak som man ønsket Høyesteretts avgjørelse på, for å få trukket grensene for lovlig aktivitet via Internett”, melder Norman i en pressemelding.

Dømt og frifunnet
Norman ble dømt i byretten, i det vesentligste frifunnet i lagmannsretten, og nå endelig i sin helhet frifunnet av Høyesterett.

I 1996 ble Norman og en av Normans medarbeidere, Kristian Bognæs, ilagt et forelegg for påstått datainnbrudd via Internett mot Universitetet i Oslo. Selskapet og Bognæs har hele tiden benektet straffeskyld, og er i en dom avsagt av Høyesterett den 15. desember blitt frifunnet på alle tiltalepunkter samt for et erstatningskrav reist av Universitetet i Oslo.

Ikke innbrudd
Forelegget som ble utferdiget av Økokrim, bygde på at Norman ved sine handlinger hadde overtrådt straffeloven § 145 annet ledd, jf § 144, som gjelder de tilfellene hvor noen uberettiget har forsøkt “å bryte en beskyttelse eller på lignende måte har skaffet seg adgang til data eller programutrustning” og straffeloven § 393, som gjelder “rettsstridig å ha brukt eller forføyet over løsøregjenstand som tilhørte en annen . . .”.

TV-oppslag
Bakgrunnen for anmeldelsen fra Universitetet i Oslo og senere forelegget fra Økokrim, bygde på et forhold hvor Norman via Internett koblet seg opp mot Universitetet i Oslos datamaskiner. Dette skjedde i forbindelse med forberedelse til et TV-innslag for Dagsrevyen, hvor man ville sette fokus på den økende Internett bruken.

Norman hevder de brukte “guest” og “anonymous” som loginnavn, men da ingen av disse brukerID´ene var tilgjengelige, brøt selskapet forbindelsen med Universitetets maskiner.

Selskapet hevder videre at de også sendte forespørsler om hvilke tjenester de angjeldende datamaskinene ved Universitetet tilbød. De aktiviteter selskapet foretok mot Universitetets datamaskiner skiller seg ikke fra den aktivitet som daglig foregår av Internettbrukere verden over. skriver Norman i sin pressemelding.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse