Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Usikkert år 2000 for sykehus

OSLO: Det er stor usikkerhet rundt hvilke år 2000-problemer som kan oppstå ved norske sykehus. Bare 1 av 10 forespurte svarte på en kartlegging Produkt- og elektrisitetstilsynet (PE) gjennomførte i årets tre første måneder.

Produkt- og elektrisitetstilsynet sendte 13. januar i år ut en forespørsel til sykehus og deres leverandører av medisinsk teknisk utstyr i forbindelse med år 2000-problematikken. Av totalt 345 instanser som ble forespurt, var det bare 71 som gav et svar. Sagt på en annene måte: Bare 1 av 10 svarte.

Problemområder
Sykehusene ble bedt om å redegjøre for status, problemer og hvordan de hadde tenkt å takle overgangen til år 2000. Den viktigste gruppen for PE å få oversikt over var medisinsk utstyr. Men også informasjonssystemer (journalsystemer o.l.) og elektriske systemer som pasientovervåking, brannvarslere, sikkerhets- og telekommunikasjon skulle kartlegges.

Alarmerende
Av de 250 leverandører som ble spurt var det bare 51 som ga svar – 21 brev kom i retur. Av de 95 sykehusene som ble spurt var det bare 20 som svarte.

– Dette er et møysommelig arbeid. Det vil ennå ta en tid før vi får full oversikt over det innsamlede materialet, som etter planen skal sendes som en rapport til Sosial- og helsedepartementet, sier avd. ingeniør Jan Frode Næss ved PE.

Livsfare?
I brevet til sykehusene og leverandørene pekes det på at datofeil ”vil kunne føre til feil ved det medisinske utstyret, noe som igjen kan være en fare for pasienten”.

Men i de foreløpige konklusjonene, som PE tilkjennegir i et brev ovenfor Nærings- og handelsdepartementet, hevdes det til tross for mange usikre tall at: ”Det er ikke avdekket feil av alvorlig sikkherhetsmessig karakter”.

”Feil forekommer”
Videre heter det ”…typen feil dato og feil beregning av alder forekommer. Leverandører stiller seg stort sett positive til å bistå sykehusene med oppgradering.”

PE peker imidlertid på at problemet har et stort omfang, og større leverandører og sykehus påstår å ikke ha kapasitet til å komme igjennom utstyrsparken. Flere har svart at de vil komme tilbake med mer informasjon senere. Enkelte sykehus er ferdige. For noen få vil det ikke være problemer i det hele tatt, melder PE i brevet.