Annonse


Optimisme i Sysdeco

Sysdeco la tirsdag frem sitt foreløpige resultat for 1997. I fjor kunne selskapet melde om et underskudd på 171 millioner kroner, og en omsetning på 544 millioner. Regnskapene er ikke direkte sammenlignbare på grunn av salg av avdelinger, og fusjon med selskapet Avenir.

Egenart
-Resultatutviklingen har gjennom hele året vist forbedring og konsernet har positive driftsresultater i 4. kvartal, uttaler konsernsjef Tor Alfheim i Sysdeco Group.

– Dette skyldes i stor grad fusjonen med Avenir og en større fokus på konsulenttjenester i hele konsernet. De fire forretningsområdene er nå rendyrket ut fra sin spesielle egenart og godt posisjonert for videre utvikling og vekst, avslutter Alfheim.

Fisjon
Styret i Sysdeco besluttet sist uke å foreslå for generalforsamling å dele selskapet i tre enheter ved å fisjonere ut to nye selskaper – Avenir og Profdoc – med virkning fra 1.1.98. Disse vil bli børsnotert. Selskapene skal ha forretningsområde «Konsulenttjenester» og «Helse»

Annonse


Bakgrunnen for forslaget er at disse enhetene er blitt rendyrket i forbindelse med siste års restrukturering av Sysdeco og at styret nå mener at områdenes potensiale best kan utvikles som selvstendige selskaper. Sysdeco vil etter de foreslåtte fisjoner bestå av virksomhetsområdene `GIS` og `Programvareverktøy

God lønnsomhet
Virksomhetsområdet Konsulenttjenester, som ble opprettet pr 1.1.97 i forbindelse med fusjonen med Avenir, har i 1997 hatt en sterk vekst og god lønnsomhet. Det er i løpet av året investert mye i generell tjenesteutvikling og oppbyggingen av en konsulentorganisasjon i England i tillegg til enhetene i Norge og Danmark, heter det i meldingen fra Sysdeco.

Det har i løpet av året vært en netto tilgang på 84 konsulenter, hvilket tilsvarer en økning på 54,5%. Den positive resultatutviklingen forventes å vedvare i 1998, men med noe mindre vekst enn 1997. Selskapet hadde ved årsskiftet 484 ansatte.

Ut i geografien
Når det gjelder virksomhetsområdet GIS (Geografiske Informasjonssystemer) har året sett under ett ikke vært tilfredsstillende. Dette skyldes hovedsakelig svak resultatutvikling i England samt tap på markedsområdet flåtestyring, som ble solgt i løpet av året.

Innenfor virksomhetsområdet Programvareverktøy har aktiviteten i året vært preget av omstrukturering. Systemator-aktiviteten ble solgt til Genera AS med virkning fra 30.4.97. Tidligere konsulentvirksomhet i forbindelse med selskapets programvareverktøy ble overført til Avenir i forbindelse med fusjonen.

Avvikler aktivitet
Virksomhetsområdet Helse har i 1997 rendyrket aktiviteten og konsentrert sin virksomhet om leveranse av journalsystemer til prioriterte markedssegmenter som allmennpraktiserende leger, bedriftshelsetjeneste og helsestasjoner.

Aktiviteten innenfor sykehussektoren er under avvikling. I 3. kvartal ble det inngått avtale med Telenor Telehuset slik at de nå forestår salg av maskinvare. En ny Windows-versjon av journalsystemet ble lansert i 2. halvår og begynner nå å vise resultater i form av nye kontrakter.

Økt egenkapital
Sysdeco-konsernet hadde ved årsskiftet en bokført egenkapital på 73,8 millioner kroner tilsvarende 37 prosent av totalkapitalen. Egenkapitalen ved årsskiftet i fjor var på 77,5 millioner, tilsvarende 24 prosent av totalkapitalen. Likvide midler per 31.12.97 var 37,1 mill.