Annonse


Transportører kjører elektronisk

Siden 1994 har trafikksentralene hos ulike typer transportører testet ut systemer for dataassisterte flåtestyring og ruteoptimalisering gjennom prosjektet «Transportdemonstrator» .

Målsetningen med prosjektet har vært å få fram IT-løsninger og en nasjonal vegdatabase for transportbransjen.

Suksess
– Når prosjektet avsluttes ved årsskiftet må det sies å ha vært en suksess, sier primus motor for prosjektet i Telenor Mobil, Bjørn Asmundvaag til Dagens Telecom.

Systemene har bestått av mobile kommunikasjonsløsninger mellom biler, busser, ambulanser, drosjer, politibiler, forsvarskjøretøyer og deres respektive transportsentraler for overføring av meldinger.

Annonse
Avansert utstyr
De fleste trafikksentralene som har deltatt i prosjektet har vært utstyrt med elektroniske kart.

I noen tilfeller har kjøretøyene vært supplert med utstyr til GPS-posisjonering, slik at trafikksentralene til enhver tid har kunnet holde rede på hvor bilene befant seg.

Samarbeidsprosjekt
Telenor Mobil, Vegdirektoratet og Statens Kartverk har hver bidratt med 20 millioner i prosjektet. I tillegg har Norges Forskningsråd bidratt med midler.

Vellykket
Prosjektet har vært en pådriver for å få fram en elektronisk vegdatabase, som er basisen for dataassisterte transportstyringssystemer.

Bruk av slike baser til transportstyringssystemer har vist seg å gi samfunnsøkonomisk og miljømessig nytteverdi siden bilene utnyttes mer effektivt.

Bedre utnyttelse
En bedre utnyttelse av kjøretøyer kan redusere behovet for nyanskaffelser og dermed føre til lavere kapitalkostnader.

Transportører som opererer i store byer uten faste ruter har kunnet vise til størst lønnsomhet ved å delta i prosjektet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse